За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-25-П/2024 г.

  • 07 Юни 2024 |

Решение № РУ-25-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на резервоарно стопанство за дестилиран глицерин, метанол, натриев метилат и растителни масла, с авторазтоварище, в границите на поземлени имоти с идентификатори 47336.82.54 и 47336.82.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе”.

Възложител – „ЕФ ДИ КОМЕРС“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.06.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40346

Галерия