За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-2702-(1)/23.05.2024 г.

  • 23 Май 2024 |

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 61710.608.4508 по КККР на гр. Разград и изграждане на строеж „Търговска база”

Галерия