За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „КРУПС КО“ ЕООД

  • 10 Юни 2024 |

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 10.06.2024 г. е извършена планова проверка по документи относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за  обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.3.148 по КК и КР на град Русе.

Възложител на ИП е дружеството „КРУПС КО“ ЕООД, ЕИК 204691503. За проектното предложение е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с номер РУ-9-ПР/22.02.2019 г., с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решение № РУ-9-ПР/22.02.2019 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

 

Галерия