За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-2819/22.05.2024 г.

  • 22 Май 2024 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2819/22.05.2024 г. и допълнителна информация с вх. № АО-2819-(3)/10.06.2024 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 57813.13.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Поройно, общ. Дулово, с цел напояване на земеделски културиˮ, с  възложител Земеделски производител С. Николов

Галерия