За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № AO 1060/28.03.2013 г.

  • 27 Март 2013 |

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ II-218, кв. 27, образуван от имот 40.218 по плана на с. Белинци, общ. Исперих, с цел преотреждането му за стопански дейности и изграждане на кравеферма с капацитет 48 броя едър рогат добитък и млекопункт

България в Юнеско

Галерия