За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-5-П/2013 г.

  • 21 Април 2013 |

Решение № РУ-5-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XII-42 (ПИ 63427.8.226) по плана на гр. Русе, с цел изграждане на гараж за автобуси, административна и битова сграда и площадка за транспорт и паркиране.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия