За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Главиница

  • 01 Юни 2016 |

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 94/2012 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Главиница.

    В срок 30 дни, считано от 01.06.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад

Карта 1

Карта 2

Карта 3 

Галерия