За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общи устройствен план на Община Главиница и ЕО към него

 • 21 Октомври 2016 |

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 14.10.2016г. – 14.11.2016г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Главиница и Екологична оценка към него. За повече информация: www.glavinitsa.bg

 

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 14.10.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Главиница, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на Екологичната оценка към него е Община Главиница с адрес: гр. Главиница, ул”.Витоша” № 44, Лице за връзка: Айсун Кошуджу, Кмет на Община Главиница - Неждет Джевдет

Общият устройствен план се разработва от Обединение „План Консулт Главиница“ ДЗЗД, София с ръководител екип проф. д-р арх. Иван Никифоров въз основа на Техническо задание и опорен план, одобрени от ОбС-Главиница.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет по устройство на територията. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Главиница.  

Изработването на ОУПО се фи­нансира от бюджета на община Главиница с финан­со­вата под­­крепа на Министерството на инвестиционното проектиране (сега Министерството на ре­ги­о­нал­ното развитие и благоустройството). Разработва се дву­­фаз­но – пред­варителен и окон­­­ча­­телен про­е­кт, с период на действие  до 15 години.

 

Стратегическата цел на ОУП на община Главиница е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Главиница природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.

 

Специфични цели: Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на следните цели:

 

Основните задачи на ОУПО про­­изтичат както от нормативната регламентация в ЗУТ и Наредба № 8 на МРРБ за съ­държанието и обхвата на устройствените планове, така и от съществуващото със­то­яние на общинската територия, нейната структура, фун­к­ции и начини на земе­пол­зване, селищна мре­жа, транспортна и инфра­струк­турна съоръже­ност и действащи охранни режими по специални закони, и са следните:

 • Определяне на нормативна основа на териториалния обхват за пространствено разви­тие на общината и неговото демографско развитие;
 • Определяне на функционалното предназначение на терените по структурни единици с техните насочващи пространствени и социални параметри;
 • Определяне на вътрешната инфраструктура и елементи на функционалните системи Обитаване, Труд и Отдих;
 • Организация, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от социалния сервиз;
 • Определяне структурата, трасетата и принципите на връзки между елементите на глав­ната комуникационна мрежа;
 • Създаване на условия за оптимизиране на масовия пътнически транспорт и неговото функциониране;
 • Развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерната мрежа;
 • Организиране, диференциране и оразмеряване на елементите от зелени площи;
 • Създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;
 • Разработване на програма от мероприятия и система за управление и реализация на ОУП.

От Европейската екологична мрежа Натура 2000 в обхвата на община Главиница попадат части от две защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици (Директива 2009/147/ЕС) – BG0002065 “Блато Малък Преславец” и BG0002062 „Лудогорие“ и три защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна (Директива 92/43/ЕЕС) – BG0000168 “Лудогорие”, BG0000171 “Лудогорие - Боблата” и BG0000530 „Пожарево – Гарван“ поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.  

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 (1) от ЗУТ. То ще се проведе на 23.11.2016 г. от 12.00 часа в заседателната зала на ІV етаж , Общинска администрация, гр.Главиница , ул.”Витоша” № 44.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Главиница:  гр. Главиница, ул. “Витоша“ № 44, ст.№7, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа, както и на интернет адрес: www.glavinitsa.bg

 

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Главиница, ст. №1-информационен център на факс /086362258 или на електронна поща: obshtina@glavinitsa.bg както и по време на срещата за обществено обсъждане.

 

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Айсун Кошуджу, тел. 08636 2060

 

Краен срок за провеждане на консултациите по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 14.11.2016 г.

 

Галерия