За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-17-П/2013 г.

  • 18 Юли 2013 |

Решение № РУ-17-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Реконструкция на бент на ПС “Янтра” и изграждане на МВЕЦ “Долна студена”, с местоположение: имот с номер 000604 в землището на с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе (вътрешна река), до съществуващ бент на ПС “Янтра”, при км 25.342 от устието на р. Янтра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия