За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-18-П/2013 г.

  • 18 Юли 2013 |

Решение № РУ-18-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Създаване на лешникови насаждения с площ 25,501 дка и изграждане на сондажен кладенец за капково напояване”, с местоположение: ПИ № № 003007, 003008, 003009 в землището на с. Дунавец, община Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия