За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 3885/24.07.2013 г.

  • 23 Юли 2013 |

Съобщение за изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 61710.613.4547 по кадастралната карта на гр. Разград с цел промяна предназначението на земята за производствени и складови дейности

Галерия