За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 4384/09.08.2013 г.

  • 08 Август 2013 |

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-4076, кв. 603 по плана на гр. Разград, с цел отреждането му „За ресторант, хотел, спорт и атракции” и изграждане на спа-хотел с паркинг

Галерия