За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-368/26.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-368/26.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи смесители № 3 и № 4 в съществуваща инсталация за производство на смоли, лакове, безири, пластификатори, електроизолационни лакове и полиестерни смоли", с местоположение ПИ 63427.3.732 по КККР на гр. Русе

Проверка на РИОСВ-Русе установи ранен цъфтеж на пролетното ботурче в землището на с. Осенец

Необичайно топлата зима е причина за по-ранния цъфтеж на пролетното ботурче (Cyclamen coum) в едноименната защитена местност, в землището на с.Осенец, на територията на община Разград. Това показа съвместната проверка на РИОСВ-Русе и Държавно горско стопанство „Разград”, което стопанисва защитената територия. Нормално  периодът на цъфтежа на защитения вид е в началото на месец март.  

Находището е в отлично биологично състояние, като проективното покритие на вида е над 85 %, а плътността на разпространение на растенията е в рамките на 25-30 екземпляра на квадратен метър. При проверката не са констатирани нарушения на режимите, записани в заповедта на обявяване на защитената територия. Границите на защитената местност са маркирани. Налични са и обозначителни табели.

Проверките на естествените находища на растителни видове се извършват планово или при сигнал за увреждане или посегателства. Предвижда се проверка и на второто находище на пролетно ботурче в териториалния обхват на РИОСВ-Русе, в землището на село Бреница (община Тутракан).

Пролетното ботурче (Cyclamen coum) е многогодишно тревисто растение. В България видът е разпространен в Странджа, Източна Стара планина и по Черноморското крайбрежие, където се среща в дъбови гори и храсталаци.  Включен е в Закона за биологичното разнообразие – Приложение 3, както и в Червената книга на България – категория „Рядък”. Ботурчето  е лечебно по смисъла на Закона за лечебните растения.

Решение № РУ-04-ОС/2023 г.

Решение № РУ-04-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Смяна предназначението на имоти, находящи се в землищата на с. Ценово, с. Караманово, с. Новград, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Кривина, с. Пиперково, с. Джулюница и с. Беляново, община Ценово, от земеделска в горска територия”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони: BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), променена със Заповед № РД-1068/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/11.11.2022) и BG0000233 „Студена река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-341/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 54/2021 г.)

Уведомление с Вх. № АО-172/12.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-172/12.01.2023 г. за поливане на земеделски земи с обща площ 1 517 дка, чрез технология на дъждуване, в землището на с. Гарван, общ. Ситово.

Възложител – Земеделска кооперация „16 декември“ – с. Гарван.

Писмо до възложителя с изх. И-361/25.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-361/25.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване проект на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване и Работен устройствен план на поземлени имоти с идентификатори 61710.502.5086 и 61710.502.2929 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-360/25.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-360/25.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства по мярка 6.1", с местоположение УПИ IV-102, кв. 18 (идентичен с 70130.501.239) по плана на с. Стърмен

Галерия