За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с Вх. № АО-4214/02.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4214/02.09.2022 г. за инвестиционно предложение за реконструкция на автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан в поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе.

Възложител – „Булмаркет Груп“ ЕАД.

През август се повишиха нивата на фините прахови частици в Русе и Силистра

През месец август преносът на пясък от пустинята Сахара повиши нивата на фините прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) в градовете Русе и Силистра. В рамките на шест денонощия са регистрирани превишения на средноденонощната норма на този показател. Това сочат  данните от  месечната справка, която се публикува на интернет страницата на инспекцията. В същото време не се наблюдава повишение на нивата на фини прахови частици 2.5 микрона,  което доказва, че превишенията през третата деседневка на август, се  дължат на пренос на пясъчни маси. Анализът на данните за горецитирания период от другите станции за мониторинг на територията на Р България и Р Румъния, показват също превишения на този замърсител. 

Повишените нива на фините прахови частици оказаха влияние и върху средномесечната концентрация на ФПЧ10. За град Русе през август тя е  37,77 μg/m³, в сравнение с юли, когато е била 32,79 μg/m³, а за град Силистра съответно - 26,89 μg/m³, в сравнение 16,25 μg/m³ през юли.  

Броят на  регистрираните дни с превишения от началото на годината до момента за град Русе е 39, което надхвърли разрешените 35 в годишен план от  националното екологично законодателство. За град Силистра до момента по показател фини прахови частици 10 микрона са отчетени 12 дни с превишения. 

Нивата на останалите следени  атмосферни замърсители остават трайно ниски.

В град Разград приключиха измерванията на качеството на атмосферния въздух с Мобилната автоматична станция на ИАОС. Резултатите ще бъдат обявени след предоставянето на протоколите от измерванията от Регионална лаборатория-Русе.

Справката за измерените концентрации на ФПЧ10 се  изготвя до 20-то число на текущия за предходния месец, поради спецификата на метода на измерване на показателя в гр. Силистра. Публикува се ежемесечно на интернет страницата на инспекцията на адрес: https://www.riosv-ruse.org/mesechna-spravka-za-nivata-na-fpch10

Номиниране на младежки доброволчески инициативи в рамките на Европейската година на младежта 2022

МОСВ подкрепя дейностите на Министерство на младежта и спорта (ММС), посветени на Европейската година на младежта 2022 и като партньор съдейства за популяризиране на младежките доброволчески инициативи.

Една от дейностите, които ММС осъществява, е изготвяне и публикуване на Бяла книга за младежко доброволчество. Целта на Бялата книга е да популяризира доброволчеството сред младите хора и ползата от доброволчески дейности за младите, обществото и страната. В тази връзка ММС е изготвило покана за номиниране на доброволчески инициативи, които да бъдат включени в книгата и формуляр за номинация.

Няма ограничения по отношение на целите и мисиите на младежките доброволчески инициативи, както и в броя на номинациите.

Крайният срок за номиниране е 10 октомври 2022 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ИРИС“ АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ от О.Т. 10871 до  О.Т. 10875 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.72.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа.

Възложител – „ИРИС“ АД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-4164-2/19.09.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40756

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ИРИС“ АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.72.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за отреждане на терена като зона с разновидност „За техническа инфраструктура – фотоволтаичен парк“.

Възложител – „ИРИС“ АД.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-4163-2/19.09.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40755

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Й. Русков

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 10890 до о.т. 10897 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.131.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел отреждане на имота „за фотоволтаична централаˮ

Възложител – Й. Русков

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2278-(2)/19.09.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39391

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), за ИП на „ТОП МАН“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация с Вх. № АО-3787-(4)-15.09.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за монтаж на подземен резервоар за пропан-бутан с обем 10 куб.м., изпарителна станция и подземна газопроводна линия, в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

     Възложител – „ТОП МАН“ ЕООД

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40544
  1. От общинската администрация на Община Русе.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе.

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител С. Р. Хасан

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 20.09.2022 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет до 40 000 места за птици“ с местоположение ПИ с идентификатор 87624.11.122 (стар номер 011122) по КККР на село Ясеновец, община Разград, област Разград и възложител С. Р. Хасан, за което е издадено Решение № РУ-84-ПР/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. В тази връзка и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-84-ПР/2017 г. е загубило правно действие.

 

Галерия