За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществено обсъждане на ДОВОС и приложенията към него за инвестиционно предложение на „Скални материали” АД

Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ и приложенията към него за инвестиционно предложение – “Разработване на кариера за добив на варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат” с възложител „Скални материали” АД.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомително писмо от Скални материали” АД за организиране на срещи за обществено обсъждане на ДОВОС и неговите приложения за инвестиционно предложение  - “Разработване на кариера за добив на варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат”.

Срещите за обществено обсъждане са организирани, както следва:

  1. На дата 20.06.2022 г., от 17.30 часа, в сградата на община Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 6 - Зала „Свети Георги“;
  2. На дата 23.06.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на кметство село Тетово;
  3. На дата 23.06.2022 г., от 13.00 часа, в сградата на кметство село Беловец;
  4. На дата 23.06.2022 г., от 15.30 часа, в сградата на община Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1 - Заседателна зала.

     Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден:

  1. В община Русе, община Кубрат, кметство село Тетово и кметство село Беловец;
  2. В сграда на РИОСВ-Русе - гр. Русе, бул. “Придунавски” №20, ет. 1 – “Административно обслужване”.

Писмени становища могат да се предоставят на горепосочените места или на срещите за обществено обсъждане. За контакти по общественото обсъждане:

  • от страна на възложителя - инж. Симеонов, тел. 0887004072;
  • от страна на независимите експерти по ОВОС - инж. Мурджева, тел. 0889417038.

     На основание чл. 9, ал. 3 от Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите, неправителни организации (НПО), осъществяващи дейност в областта на околната среда и отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 и 2 от Правилника, могат да изразят писмено желание за участие в заседанието на Експертния екологичен съвет в срок не по-късно от 10 дни след провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС и неговите приложения.

Документацията по ОВОС за инвестиционното предложение е достъпна за преглед и запознаване и чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/16107

Обществен достъп до ДОСВ с възложител „Скални материали” АД

На основание чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., … ДВ, бр. 67/2019 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклади по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и оценка за степента на въздействие /ОСВ/ върху защитените зони за инвестиционно предложение - “Разработване на кариера за добив на варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат”.

Възложител на инвестиционното предложение е „Скални материали” АД.

Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в Дирекция „Превантивна дейност“ на РИОСВ-Русе, както и чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:   https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/16107

Обществен достъп до Доклад за ОВОС и неговите приложения с възложител „Скални материали” АД

На основание чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., … ДВ, бр. 67/2019 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклади по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и оценка за степента на въздействие /ОСВ/ върху защитените зони за инвестиционно предложение - “Разработване на кариера за добив на варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат”.

 Възложител на инвестиционното предложение е „Скални материали” АД.

Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в Дирекция „Превантивна дейност“ на РИОСВ-Русе, както и чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/16107.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Борово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и плана за застрояване /ПУП-ИПР и ПЗ/ за УПИ V-1566, УПИ VI-1567, УПИ VII-1568, УПИ III-1569, УПИ IX-1570, УПИ Х-1571, УПИ XI-1572 в квартал 726 и на УПИ XI-1564, УПИ XII-1565, УПИ XIII-1563, УПИ XIV-1562, УПИ XV-1561, УПИ XVI-1560, УПИ XVII-1559, УПИ XVIII-1558, УПИ XIX-1557, УПИ XX-1556, УПИ XXI-1555 в квартал 72а по плана на град Борово, обл. Русе.

Възложител – Община Борово

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1997-(2)/20.05.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39451

Решение № РУ-21-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-21-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлени имот с идентификатор 10803.223.938 по КК и КР на град ветово, община Ветово, с възложител „КАОЛИН” ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/33977

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител –„ПЕНТА МАКС-5” ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия с местоположение: ПИ с идентификатори 30346.27.4 с мощност 5MW и 30346.17.9 с мощност 3MW в землището на село Зарник, община Кайнарджа”

Възложител –„ПЕНТА МАКС-5” ООД

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  • Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“С на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26269;
  • От общинската администрация Кайнарджа

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Кайнарджа и кметсво с. Зарник.

Решение по ОВОС № РУ 1-2/2022 г.

Решение по ОВОС № РУ 1-2/2022 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - „Разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт СИЛИСТРА - ЛЕСИЛ ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2022г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35397

Почистена е шлаката от площадка за третиране на опасни отпадъци в Русе

Отпадъци от рециклиране на батерии в големи количества, съхранявани в по-дълъг срок от нормативно определения са премахнати от площадка за третиране на опасни отпадъци в Русе, установи проверка на РИОСВ-Русе. Площадката се намира в Източна промишлена зона на Русе. При проверката е установено, че количествата шлака - 42 тона са предадени за последващо третиране на оператор от  гр. Чирпан, област Стара Загора, притежаващ необходимото разрешително. Към момента теренът е напълно почистен от опасните отпадъци. Екоинспекцията в Стара Загора е уведомена за упражняване на контрол по компетентност и  териториален  обхват.

Нарушението е констатирано още през 2020 година, но поради съдебни дела изпълнението на дадените предписания е отлагано във времето. През този период е сменена и  собствеността на площадката, което доведе до  забавяне изпълнението на дадените от РИОСВ-Русе предписания.

Екоинспекцията  е приложила  администрантивно-наказателни мерки и на стария и новия оператор  на площадката. 

Шлаката е с прахообразна консистенция, съдържаща  различи метални оксиди. Непосредствена опасност за околна среда не съществувала, тъй като отпадъкът се е съхранявял съгласно нормативните изисквания.

Писмо до възложителя с изх. И-1977/13.05.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1977/13.05.20222 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61710.612.2487 по КК и КР на гр. Разград за отреждане на имота "за жилищни нужди" с цел изграждане на жилищна сграда"

Писмо до възложителя с изх. И-1975/13.05.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1975/13.05.20222 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на четвърти и пети етаж на същестуваща сграда с идентификатор 63427.2.547.1 по КККР на гр. Русе в жилища"

България в Юнеско

Галерия