За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-19-ОС/2021 г.

Решение № РУ-19-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение за „Развитие на малко земеделско стопанство”, с оглед на това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), променена със Заповед РД-74/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „САФИК-АЛКАН ХИМСНАБ“ АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за разширяване и реорганизация на складовата площ с цел по-ефективно опериране на територията на складовата база за доставка, търговия и дистрибуция с химически суровини и материали, с адрес: гр. Русе 7004, ул. „Академик Михаил Арнаудов“ № 3

Възложител – „САФИК-АЛКАН ХИМСНАБ“ АД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36875

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Решение № РУ-30-П/2021 г.

Решение № РУ-30-П/2021 г. за прекратяване на процедура, започнала с уведомление  за инвестиционно предложение – „Изграждане на външно електрозахранване на приемо-предавателна станция № 2757”, с възложител – „Цетин България” ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.12.2021 г.

Решение № РУ-29-П/2021 г.

Решение № РУ-29-П/2021 г. за прекратяване на процедура, започнала с уведомление  за инвестиционно предложение – „Водопроводно отклонение за водопойна чешма за незастроен ПИ с идентификатор 30507.28.105 (идентичен с 040105) по КККР на с. Звенимир, общ. Главиница, местност „Мера”, с възложител – Община Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.12.2021 г.

Уведомление с Вх. № АО-5923/24.11.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5923/24.11.2021 г. за инвестиционно предложение за промяна на количествата третирани отпадъци на Площадка № 1 по Разрешителен документ № 10-ДО-661-03/18.10.2021 г. Местоположението на площадката е в границите на поземлен имот с идентификатор 73496.502.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан.  

Възложител – ЕТ „Кристал-П-92 – Пламен Добрев”, ЕИК 828010570

РИОСВ-Русе санкционира предприятие в Раград за нарушение на условие в комплексното разрешително

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на предприятието за обработване и преработка на царевични продукти - „АДМ Разград“ ЕАД, за неизпълнение на условие в комплексното разрешително (КР), свързано с превишение на максимално допустимите концентрации на вещества в отпадъчните води, заустващи Градската пречиствателна станция на (ГПСОВ) на гр.  Разград. 

Нарушението е установено при извънредна проверка във връзка с  постъпили сигнали за наличие на замърсени води в река Бели Лом. От точката за пробовземане на предприятието, преди заустването в ГПСОВ-Разград, са взети водни проби. Пробовземането и анализът са извършени от  Регионална лаборатория – Русе при ИАОС.

Установени са превишения по показатели активна реакция рН и химична потребност от кислород от заложените в Комплекното разрешително норми. За подобно нарушение в Закона за водите е предвидена имуществена санкция в размер от 10 000 до 500 000 лв.

Допълнителна проверка на дружеството  „АДМ Разград“ ЕАД е извършена и по писмена жалба от жители на с. Стражец за наличие на неприятни миризми от канализационни шахти. Проверено е трасето, включващо два броя канализационни колектрора, собственост на „АДМ Разград“ ЕАД, предназначени за отвеждане на отпадъчни води. В участък, който е успореден на главния път Разград – Кубрат, в близост до разклона до с. Стражец, е констатирано компроментиране на ревизионните шахти от единия колектор. Налице е честично пропадене и нарушена цялост, в резултат на което се изпуска пара със специфична миризма.

На дружеството са дадени задължителни предписания за обследване на цялото канализационно трасе и възстановяване на нарушените участъци. Предстои последващ контрол за изпълнение на предписанията съобразно определените срокове.

Писмо до възложителя с изх. И-4624/29.11.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4624/29.11.2021 г., относно ИП/ПП за „Полагане на кабелна линия средно напрежение между БКТП Придунавски и БКТП Гребна база - крайбрежна ивица на гр. Русе", с местоположение

Писмо до възложителя с изх. И-4615/25.11.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4615/25.11.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначение на ателие (самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.502.6357.1.39 по КККР на гр. Разград) в жилище без СМР"

Писмо до възложителя с изх. И-4614/25.11.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4614/25.11.2021 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство с промяна преднанзачението на самостоятелни обекти - два офиса в две жилища", с местоположение ПИ 61710.502.3633 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4613/25.11.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4613/25.11.2021 г., относно ИП/ПП за „изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-за търговия, кв. 620, ж.к. „Дружба 2ˮ (идентичен с поземлен имот с идентификатор 63427.4.2318) по плана на гр. Русе и последващо изграждане на магазин за строителни материали"

България в Юнеско

Галерия