За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4589/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4589/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие на същестуващо земеделско стопанство, чрез отглеждане на зеленчуци и създаване на трайни насаждения - кайсии", с местоположение ПИ 21693.44.65 по КККР на с. Добротица

Писмо до възложителя с изх. И-4588/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4588/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ VI-545, кв. 33 по плана на с. Острово

Писмо до възложителя с изх. И-4579/18.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4579/18.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда", с местоположение ПИ 501.171 по плана на с. Щръклево

Писмо до възложителя с изх. И-4578/18.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4578/18.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на трайни насаждения", с местоположение ПИ 65992.57.13, 65992.37.13, 65992.37.28, 65992.40.24, 65992.40.26, 65992.37.14, 65992.37.33, 65992.37.11, 65992.40.23 и 65992.40.25 по КККР на с. Сейдол

Писмо до възложителя с изх. И-4577/18.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4577/18.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Проектиране на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.153.2230 по КК и КР на гр. Русе, в местност Караач, землище на гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-4576/18.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4576/18.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Проектиране на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.153.2230 по КК и КР на гр. Русе, в местност Караач, землище на гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-4575/18.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4575/18.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Предприятие за производство на метални изделия", с местоположение ПИ 70860.507.680 по КККР на с. Стражец

Писмо до възложителя с изх. И-4565/18.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4565/18.11.2022 г., относно ИП/ПП за „изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 61710.504.5078 по КК и КР на гр. Разград, който попада в парцел I „Жилищен комплекс и магазини“, кв. 823 по плана на гр. Разград, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-4564/18.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4564/18.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складова сграда за негорими вещества и материали", с местоположение ПИ 63427.6.108 по КККР на гр. Русе

Галерия