За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3601/09.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3601/09.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие на малко земеделско стопанство за развъждане на дребен рогат добитък - овце, чрез отглеждане на зърнени култури", с местоположение ПИ с идентификатор 00415.121.20 и 00415.133.32 по КККР на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. И-3600/09.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3600/09.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Трансформаторен пост тип БКТП 20/10/0.4 kV 1х50 kWA за обект - промяна предназначение на битова сграда с лаборатория в аптечен склад", с местоположение УПИ IV-109, кв. 1 (63427.8.899) по плана на гр. Русе

Изходящ № АО-4180-(2)-15.09.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване /ПРЗ/ за УПИ V-503 и УПИ XV-503, кв. 75 по плана на с. Побит камък, общ. Разград, с цел създаване на устройствена основа за обединяване на двата имота и изграждане на фотоволтаична електроцентрала    

Решение № РУ-05-ОС-П/2022 г.

Решение № РУ-05-ОС-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП за „Рязане и премахване на дървесна и храстовидна растителност от територията на с. Старо село”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-16-ОС/2022 г.

Решение № РУ-16-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на земеделски земи в горски територии на двадесет броя поземлени имоти, находящи се в с. Малък Поровец, с. Голям Поровец, с. Йонково, гр. Исперих, с. Конево, с. Китанчево, с. Средоселци, с. Драгомъж, общ. Исперих”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици.

Изходящ № АО-4240-(1)/13.09.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.261.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3581/08.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3581/08.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.2.4837 по КККР на гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.2.4837 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3579/08.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3579/08.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 47336.61.13 по КККР на гр. Мартен", с местоположение 47336.61.13 по КККР на гр. Мартен

Галерия