За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „БЯЛА ЕНЕРДЖИˮ ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Бяла в обхват: Поземлени имоти с идентификатори 07603.211.952, 07603.211.562, 07603.211.672 и 07603.211.561 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, местност „Трапито” и последващо разработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имотите с цел промяна предназначението им от земеделска земя в урбанизирана територия и последващо изграждане на фотоволтаична централа

Възложител – „БЯЛА ЕНЕРДЖИˮ ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4070-(3)/20.11.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45236

 

 

 

 

Решение № РУ-69-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-69-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на:

  • ПУП-Парцеларен план за обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводи между селата Звенимир и Зарица и довеждащ водопровод и ел. кабел от Тръбен кладенец №3 до Помпена станция – с. Звенимр, общ. Главиница”;
  • ПУП-План схема на техническата инфраструктура за обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводи между селата Звенимир и Зарица”.

Възложител – Обшина Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/40738

Изходящ № АО-4895-(3)/16.11.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изменение на съгласувано инвестиционно предложение за инсталация за рециклиране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства и фотоволтаични соларни панели и преконфигуриране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства в системи за съхранение на енергияˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 00895.506.95 (предишен идентификатор 00895.506.86) по КК и КР на ПЗ Запад, с. Айдемир, общ. Силистра

Уведомление с вх. № АО-5745/16.11.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5745/16.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за пречистване на промишлени отпадъчни води от производствената площадка на „Оргахим Резинс“ АД” с местоположение ПИ с идентификатор 6427.3.732 по КК и КР на град Русе, възложител ОРГАХИМ РЕЗИНС АД

Уведомление с Вх. № АО-5653/10.11.2023 г. и Уведомление с Вх. № АО-5654/10.11.2023 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че са  внесени уведомления от „Оргахим Резинс“ АД с Вх. №№ АО-5653 и АО-5654 от 10.11.2023 г. за инвестиционни предложения /ИП/, както следва:

  1. Изграждане на система за озониране към инсталация за производство на синтетични смоли – по уведомление с Вх. № АО-5653/10.11.2023 г. Новото ИП е свързано с модернизация на системата за пречистване на емисиите от технологичния процес към съществуващите санитарни колони с използването на озон;
  2. Изграждане на инсталация за термична оксидация – по уведомление с Вх. № АО-5654/10.11.2023 г. Новото ИП е свързано с термична оксидация на отпадните води от технологичните процеси.

Възложител –  „Оргахим Резинс“ АД.

Приключва строителството на канала в Сребърна

Приключват строителните дейности  на обект „Западен канал с преливник“  на територията на поддържан резерват „Сребърна“. По този повод ще се проведе публична церемония на 29 ноември, от 11 ч. в западната част на резервата.

Каналът  е с дължина 2165 м, като към него е изграден бетонов преливник. Целта на съоръжението е да подпомогне естествената циркулация на водата в езерото Сребърна при високи стоежи на река Дунав, което ще окаже благоприятно природозащитното въздействие на целевите природни местообитания и популациите на консервационно значимите видове в резервата.

Строежът на западния канал е най-важната дейност на проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, изпълняван от Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе. Той е финансиран от Оперативна програма:  „Околна среда 2014 – 2020 г.” и се реализира в рамките на 48 месеца – от декември 2019 г.  до края на настоящата година.

Уведомление с Вх. № АО-5733/16.11.2023 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-5733/16.11.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия, с местоположение поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово.

Възложител –  „Гелиг“ ЕООД.

Обществен достъп до доклад за екологична оценка (ДЕО) на Общ устройствен план на Община Цар Калоян

Днес, 17.11.2023 г., на основание чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми (Наредба за ЕО), РИОСВ-Русе  съобщава на обществеността, заинтересованите органи и трети лица за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) на Общ устройствен план на Община Цар Калоян. 

Докладът за ЕО е достъпен и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/5069

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад по ЕО

За поредна година РИОСВ - Русе отличи автори в Националния конкурс „Да уловиш мига“

РИОСВ-Русе отличи с грамоти и предметни награди участници в Националния конкурс  „Да уловиш мига - 2023 г.“. Конкурсът се организира и провежда за осма поредна година от Основно училище „Отец Паисий“ -  Русе, с партньорството на екоинспекцията. На церемония днес в училището специална награда получи Ивайла Анчева от III а клас на училището - домакин. Останалите отличени автори в категория рисунка са Йоанна Илиева и Марая - Стефани Димитрова от Арт клуб „Цветно“ при Младежки дом „Захари Стоянов“ гр. Добрич и Симона Тутекова от ЦПЛР ОДК „Гея“ - гр. Ловеч. В категория снимка, специалната награда е присъдена на Сава Даниел Стефонов, възпитаник на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – гр. Севлиево.

Изложба с отличените автори в тазгодишното издание на конкурса „Да уловиш мига“   ще бъде подредена във фоайето на РИОСВ-Русе в началото на следващата година.

Пълният списък на отличените автори е публикуван на интернет страницата на училището:  https://www.otetzpaisii.com/

ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе има 157 годишна история с традиции и постижения. Богатство на училището са талантливите ученици с изявени способности в областта на математиката, изобразителното изкуство, английският език, информационните технологии и спорта.

Решение № РУ-30-ОС/2023 г.

Решение № РУ-30-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2024 г., в гори, стопанисвани от ТП ДГС „Тутракан”, включващо горски подотдели 72 „з”, 23 „a“, 23 „ж“, 27 „а“, 66 „б“, 78 „з“, 89 „д“, 93 „в“, 95 „р“, 81 „ш“, 25 „и“, 69 „г“, 69,,д“, 71 „б“, 72 „н“, 75 „е“, 79 „к“, 81 „а“, 85 „д“, 91 „о“, 92 „г“ и 92 „д“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони: BG0000530 „Пожарево - Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1045/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 20/2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1035/03.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/2022 г.) и BG0000180 „Боблата” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-686/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 79/2020 г.).

Галерия