За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3572/07.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3572/07.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПРЗ на ПИ с идентификатори 61710.505.326, 61710.505.327, 61710.505.328 и 61710.505.329 по КККР на гр. Разград, за които са отредени УПИ XXX-2519 за производствени и складови дейности, XXI-2519-за производствени и складови дейности, XXXII-2519 за производствени и складови дейности, XXXIII-2519 за производствени и складови дейности, кв. 334 по плана на гр. Разград", с местоположение ПИ 61710.505.326, 61710.505.327, 61710.505.328 и 61710.505.329 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3569/07.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3569/07.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на въздушно електрическо захранване ниско напрежение НН за жилищна сграда в УПИ XIII-1890, кв. 113, с. Николово", с местоположение УПИ XIII-1890, кв. 113, с. Николово

Писмо до възложителя с изх. И-3559/07.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3559/07.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Модернизация на месопреработвателно предприятие в гр. Силистра, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване", с местоположение ПИ 66425.501.4238 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-3547/05.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3547/05.09.2022 г., относно ИП/ПП за „изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХХI-99 и УПИ XXIII-99, кв. 24 по плана на с. Бъзън, общ. Русе", с местоположение УПИ ХХI-99 и УПИ XXIII-99, кв. 24 по плана на с. Бъзън, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3542/05.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3542/05.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Закупуване на оборудване за производство на пелети от био анасон и изграждане на автономна фотоволтаична централа", с местоположение ПИ 00415.501.3163 по КККР на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. И-3541/05.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3541/05.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземно външно кабелно електрическо захранване за жилищна сграда в ПИ с идентификатор 63427.2.4886, ул. "Свети Георги" № 8, гр. Русе", с местоположение кабелна линия от новомонтирана разпределителна кабелна касета на границата на имота на Възложителя и съществуваща РК на северната фасада на сграда с ПИ 63427.2.4886.4 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3540/05.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3540/05.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПР и ПЗ) на УПИ XIX-вторични суровини, кв. 130 по плана на гр. Кубрат", с местоположение УПИ XIX-вторични суровини, кв. 130 (40422.505.1893) по КККР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-3539/05.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3539/05.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на самостоятелни обекти в кафе-бар", с местоположение самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07603.501.1064.2.4 и 07603.501.1064.2.5 по КККР на гр. Бяла

Галерия