За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-78-ПР/2023 г.

Решение № РУ-78-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на ново водовземно съоръжение и помпена станция за бъдещ довеждащ водопровод за автоматизирана поливна система за обект – „Зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж.п. прелез на Речна гара - Русе до ул. „Мостова“ – град Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС. Местоположение - поземлен имот с идентификатор 63427.2.5735 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – Община Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 14.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45491

41 проекта на ученици са класирани във втора фаза на 15-ото издание на конкурса „Посланици на здравето“

  • Министерството на околната среда и водите е традиционен партньор за провеждането на националния ученически конкурс

41 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от втора фаза в XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването.

Освен Министерството на околната среда и водите, партньори на конкурса са и Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалният офис на Световната здравна организация в България, Българският младежки Червен кръст и Националният център по обществено здраве и анализи. 

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви – състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.  

Според регламента от тези 41 проекта 8 са класирани в категорията от 1-ви до 4-ти клас; от 5-ти до 7-ми клас – 16 проекта, и от 8-ми до 12-ти клас – 17 проекта. Класираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи.
Всеки от партньорите класира във всяка възрастова група по три призови места – за 1-во, 2-ро и 3-то.

Министерството на здравеопазването и Българският младежки Червен кръст връчват и по една специална награда. Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, които ще бъдат изпратени до директорите на техните училища.

Класирани проекти - първа възрастова група

Класирани проекти - втора възрастова група

Класирани проекти - трета възрастова група

Решение № РУ-58-П/2023 г.

Решение № РУ-58-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, в обхват поземлен имот с идентификатор 32874.167.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих и изграждане на цех за производство на кашкавал.

Заявител – „ШАМИ ГРУП ШХШˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.11.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45703

Експертите на РИОСВ-Русе върнаха папагала - беглец на собствениците му

Сигнал за свободно летящ папагал е постъпил в РИОСВ - Русе през седмицата от служители на магазин в Русе. Те са донесли птицата в инспекцията, като в същото време са публикували информация в социалните мрежи. Екземплярът е от вида папагал-монах и е под закрилата на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). Птицата е маркирана с пръстен, което е белег, че е развъдена в изкуствени условия, т.е не е взета от дивата природа. Върнат е на собствениците му след установавяне на дейтайли за притежанието му.

В практиката на екоинспекцията нередки са случаите, в които папагали, влечуги и др. животни стават домашни любимци. Те обикновено се закупуват от специализирани магазини, развъдчици, но напоследък продажби се извършват и през е-платформите в Интернет, какъвто е случаят с папагала – беглец Диего. Независимо от това е важно да се знае, че животните и растенията, включени в приложенията на Конвенцията подлежат на задължителна регистрация, която е безплатна. Правилата важат и за случаите на препродажба/смяна на собственика. Липсата на рагистрационен документ е нарушение на Закона за биолгичното разнообразие, което се санкционира от контролния орган и може да се стигне до конфисуване на екземпляра.

Започва Зелена олимпиада` 2023 - образователната еко инициатива с подкрепата на МОСВ

  • Онлайн форматът дава възможност за участие на деца и младежи от всички населени места в страната
  • Платформата е активна за регистрация и решаване на тест до 10 декември 2023 г.

Да научат децата повече за природата и нейното опазване - това е целта на Зелената олимпиада. Децата и младежите се състезават онлайн със знанията си, а за победителите има атрактивни награди. Инициативата се организира от 2011 г. от „Академика БГ“ и ежегодно се подкрепя от Министерството на околната среда и водите.

За тазгодишното издание е подготвена богата гама от въпроси, свързани с растения, животни, изчезващи видове и български природни и национални паркове. След регистрация в онлайн платформата https://zelenaolimpiada.com/ всеки участник получава въпроси от затворен тип, като последният е отворен - необходимо е да се напише кратко есе. По него ще се определят крайните победители. Наградите са три таблета - по един за победителя от начален, среден и горен курс.

Платформата е активна за регистрация и решаване на тест от днес, 10 ноември 2023 до 10 декември 2023 г. Победителите ще бъдат обявени на 14 декември 2023 г. на сайта на олимпиадата.

"Зелена олимпиада" под патронажа на министъра на околната среда и водите се утвърди като най-масовата онлайн образователна инициатива, която стимулира децата и младежите да затвърждават знанията си за природата и нейното опазване и допринася за формирането на екологична култура, а състезателният й характер ги стимулира да търсят информация за това. Онлайн форматът дава възможност за участие на деца и младежи от всички населени места в страната.

Уведомление с вх. № АО-5529/06.11.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5529/06.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство на газови инсталации – монтаж на резервоар V=54м3 и газови инсталации на втечнени въглеводородни газове (ВВГ) пропан бутан за захранване на асфалтосмесител в Асфалтова база” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.10.1812 по КК и КР гр. Русе, кв. Средна кула, възложител „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“АД.

Нова защитена местност ще опазва редки растения край Басарбово

В ход е процедура за обявяване на нова защитена местност „Басарбовски степи”, която цели опазване на редките растителни видове Ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii (Velen.) Rothm.) и Ангелова метличина (Centaurea angelescui Grinţ.). Предложението е на учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките. И двата вида са уязвими от обрастването на тревните съобщества с храстова растителност, което води до негативни последици върху популациите на редките растения. 

Площта на бъдещата ЗМ е 315,520 дка, попадаща в землището на на село Басарбово, община Русе, област Русе.  

В едномесечен срок заинтересованите страни могат да изложат своите писмени забележки, предложения или  препоръки до РИОСВ-Русе, след като се запознаят с документацията по процедурата за обявяване на ЗМ „Басарбовски степи”.

Ковачевият зановец е български ендемичен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на Р България, т. 1, с категория „Застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като „рядък вид” в световен мащаб. Той се среща ограничено в степните райони на Северна България. Едни от най-представителните льосови степи се намират южно от с. Басарбово, на левия долинен склон на река Русенски Лом, в които попадат и най-добре запазените популации на растението.

Ангеловата метличина е съобщен като нов за българската флора през 2017 г. и до момента е известен с единствено находище южно от с. Басарбово. Ареалът на вида обхвща Югоизточна Румъния (където се счита за изчезнал) и Молдова (потвърден в последното десетилетие само в две находища). Ангеловата метличина обитава варовити каменисти поляни между льосовите тревни съобщества и скалния венец на р. Русенски Лом.


 Уведомление

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), РИОСВ – Русе уведомява всички заинтересовани страни, че е открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на защитена местност (ЗМ) „Басарбовски степи“ в землището на с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ – Русе на адрес: гр. Русе, ул. „Придунавски булевард“ № 20 или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с предложението и картния материал на място в РИОСВ – Русе, на адрес: гр. Русе, ул. „Придунавски булевард“ № 20, или на интернет страницата на РИОСВ – Русе на адрес: https://riosv-ruse.org/.

Като част от настоящото уведомление са публикувани предложението от вносителите от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките, картен материал и проекта на заповед за обявяване на ЗМ „Басарбовски степи“.

Приложение:

Предложение от ИБЕИ-БАН, проект на заповед за обявяване на ЗМ „Басарбовски степи“ в землището на с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе и картен материал.

Публикувано на 16.11.2023 г. 

 

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА

Директор на РИОСВ – Русе

Определен е размерът на санкцията на ВиК оператора на Разград

На „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД е наложена текуща месечна санкция в размер на 42 358 лв. за установени отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) на следените показатели в отпадъчните води, записани в  разрешителното за заустване. Отклоненията са установени след анализ на водните проби, взети от изхода на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води в началото на октомври. На оператора са дадени предписания да предприеме мерки за достигане на нормите в разрешителното за заустване, с оглед недопускане замърсяването на река Бели Лом.

ВиК операторът беше санкциониран през септември във връзка с многобройните сигнали за миризми в Разград, когато е установена техническа неизправност в станцията и отклонения от емисионните ограничения.

В изпълнение на дадените от РИОСВ-Русе предписания операторът на ГПСОВ е предприел ремонтни дейности, които са приключили в края на октомври. През ноември при проверка на  място е установено, че е възстановена технологичната последователност на пречистване на отпадъчните води, които постъпват в ГПСОВ, като част от съоръженията все още са в процес на оптимизиране на работата им.

Изходящ № АО-5032-(6)/10.11.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от пластмаса, стъкло и другиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1513 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-4751/14.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4751/14.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на съществуващ водопровод АЦ ф80 от ПС – гр Дулово за с. Черник, преминаващ през ПИ с идентификатор 81966.29.113 с ПЕВП тръби ф160, с дължина 515 м., в участъка от кранова шахта в ПИ 81966.36.24 до границата на ПИ 81966.29.113 с ПИ 819.66.33.19 по КК и КР на с. Черник, общ. Дулово"

Галерия