За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3538/05.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3538/05.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземно външно кабелно електрическо захранване за гараж с идентификатор 63427.2.4937.62.5, ГСК Димитър Полянов, гр. Русе", с местоположение от табло НН на ТП "Екология Русе" до новомонтирана разпретелителна кабелна кутия в близост до подхода за подземен гараж 63427.2.4937.62.5

Писмо до възложителя с изх. И-3537/05.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3537/05.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Добив на биомаса от влажните зони на ЗМ Комплекс-Бръшлен чрез косене на тръстика", с местоположение ПИ 51956.1.280, 51956.1.38 по КККР на с. Нова Черна и ПИ 69078.75.1, 69078.109.53 по КККР на с. Старо село

Писмо до възложителя с изх. И-3529/02.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3529/02.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма", с местоположение ПИ 51768.57.41, 51768.57.43, 51768.57.44 и 51768.57.45 по КККР на с. Нисово

Писмо до възложителя с изх. И-3528/02.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3528/02.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ X-675, кв. 62 по плана на с. Осенец

Писмо до възложителя с изх. И-3527/02.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3527/02.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземно кабелно електрическо захранване за жилищна сграда ", с местоположение ПИ 63427.2.5689 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3526/02.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3526/02.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПЗ в обхват: УПИ III-1352, кв. 121 в гр. Бяла", с местоположение ПИ 07603.501.1352 по КККР на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-3513/01.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3513/01.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Допълващо застрояване за складза инвентар", с местоположение ПИ 73496.501.2664 по КККР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. И-3511/01.09.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3511/01.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Разпределителен и присъединителен топлопроводи за топлофициране на жилищна сгрда с обществено обслужващ партер и подземен гараж", с местоположение ПИ 63427.2.1703 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3510/01.09.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3510/01.09.20222 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват ПИ с идентификатор 63427.5.157 по КККР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3508/01.09.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3508/01.09.20222 г., относно ИП/ПП за „Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват ПИ с идентификатор 61710.502.3611 и 61710.502.4581 по КККР на гр. Разград"

Галерия