За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3763/05.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3763/05.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Благоустрояване на открит пешеходен подлез на бул. "Цар Освободител" в гр. Русе за изграждане на зона за борба с ефекта на топлинния остров", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.1651 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3762/05.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3762/05.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на кабел ниско напрежение към фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW в с. Борисово, общ. Сливо поле, ул. "Баба Тонка", УПИ XXII-241, кв. 51"

Писмо до възложителя с изх. И-3761/05.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3761/05.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ с идентификатор 66425.514.309 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-3760/05.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3760/05.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реализиране и развитие на стопанство чрез отглеждане на земеделски култури", с местоположение ПИ с идентификатор 51977.24.9 по КК и КР на с. Новград, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. И-3759/05.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3759/05.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ с идентификатор 53148.120.45 по КК и КР на с. Овен, общ. Дулово"

Писмо до възложителя с изх. И-3758/05.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3758/05.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка към съществуващ гараж", с местоположение самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.558.36.10 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3757/05.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3757/05.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Кабелна линия 20 kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с Ринст = 3106,5 kWp", с местоположение УПИ VI, кв. 21 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3755/05.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3755/05.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Проектно предложение по част Ландшафт във връзка с изработване на технически проект на обект: Автомагистрала Русе-Велико Търново - от км 0+400 до км 76+040, Обособена позиция 2 Обход на гара Бяла от км 40+640 до км 76+040, участък: от км 61+140 до км 69+040"

Галерия