За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3730/04.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3730/04.09.2023 г., относно ИП/ПП за "GREEN CITIES: Cross border biodiversity resource centers, Зелени градове: Трансгранични ресурсни центрове за биоразнообразие" с местоположение автобусна спирка № 60 на бул. "Скобелев", автобусна спирка № 7 "Оборище" и спирка № 6 на бул. "Цар Освободител" ("Белведере") в гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3729/04.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3729/04.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 90 kWp на покрив на сграда № 4 в ПИ с идентификатор 05517.3.26 по КК и КР на с. Борисово, общ. Сливо поле"

Писмо до възложителя с изх. И-3728/04.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3728/04.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация и реконструкция на улица "Съединение" от км 0+000.00 до км 510.00 и от км 0+510.00 до км 1+530, гр. Ветово, общ. Ветово"

Писмо до възложителя с изх. И-3726/04.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3726/04.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 07603.34.56 по КК и КР на гр. Бяла, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-3725/04.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3725/04.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - изменение план за регулация и план за застрояване на УПИ XI-974, кв. 10 по регулационния план на гр. Сеново, общ. Ветово и изграждане на складове за съхранение на сушени зеленчуци и плодове"

Писмо до възложителя с изх. И-3714/04.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3714/04.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на едноетажна масивна сграда - ресторант в цех за добив, преработка и пакетиране на пчелен мед и пчелни продукти", с местоположение УПИ XXIII-249, 883, кв. 25 по плана на с. Попина, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. И-3700/01.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3700/01.09.2023 г., относно ИП/ПП за "План–извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2024 г., в гори, стопанисвани от ТП ДГС "Тутракан", с местоположение ПИ с идентификатори 57090.39.50 и 57090.29.114 по КК и КР на с. Пожарево, ПИ с идентификатори 24044.11.43 и 24044.17.89 по КК и КР на с. Дунавец, ПИ с идентификатор 37993.49.113 по КК и КР на с. Коларово, ПИ с идентификатори 73729.20.423 и 73729.20.411 по КК и КР на с. Търновци, ПИ с идентификатори 73496.26.75, 73496.26.74, 73496.32.133 и 73496.32.134 по КК и КР на гр. Тутракан, ПИ с идентификатор 83524.50.3 по КК и КР на с. Шуменци, ПИ с идентификатор 78238.50.9 по КК и КР на с. Цар Самуил, ПИ с идентификатор 69078.106.207 по КК и КР на с. Старо село, ПИ с идентификатор 06389.20.15 по КК и КР на с. Бреница, ПИ с идентификатор 03527.50.146 по КК и КР на с. Белица, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. И-3697/01.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3697/01.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – подземен кабел ниско напрежение за захранване на помпа на тръбен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 68713.2.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стамболово, общ. Сливо поле"

Писмо до възложителя с изх. И-3696/01.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3696/01.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Green and connected – Зелени и свързани, във връзка с кандидатстване по Програма Интеррег VI-A Румъния – България, Приоритет 2 По зелен район, Специфична цел 2.7. Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони и намаляване на всички форми на замърсяване", с местоположение УПИ XIII-за озеленяване, кв. 4 по плана на с. Сребърна и поземлен имот № 205404 по КВС на с. Сребърна, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-3685/01.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3685/01.09.2023 г., относно ИП/ПП за "План–извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2024 г., в гори, стопанисвани от ТП ДГС "Тутракан", с местоположение ПИ с идентификатор 78238.50.318 по КК и КР на с. Цар Самуил, ПИ с идентификатор 51956.1.9 по КК и КР на с. Нова Черна, ПИ с идентификатори 73496.53.5 и 73496.53.2 по КК и КР на гр. Тутракан, ПИ с идентификатори 69078.109.34 и 69078.109.26 по КК и КР на с. Старо село, общ. Тутракан

Галерия