За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3507/01.09.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3507/01.09.20222 г., относно ИП/ПП за „Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация, разделне на парцел XIII-2602 в кв. 136 по плана на гр. Разград", с местоположение ПИ 61710.505.2602 по КККР на гр. Разград

Решение № РУ-15-ОС/2022 г.

Решение № РУ-15-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие за инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване от тревиста, храстовидна, дървесна растителност и оформяне на експолоатационния профил на отоводнителни канали на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000233 „Студена река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, BG0000377 „Калимок-Бръшлен” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици, BG0000530 „Пожарево-Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002064 „Гарванско блато” за опазване на дивите птици.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „АББА МЕНИДЖМЪНТ” ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 07603.912.348 по КККР на град Бяла, област Русе.

Възложител – „АББА МЕНИДЖМЪНТ” ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3737-(2)/14.09.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40809

Решение № РУ-48-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-48-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Силистра за периода 2021-2028г.

Възложител – Община Силистра 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39936

Европейска седмица на мобилността – 16-22 септември 2022 г.

Всяка година, Европейската комисия организира Европейска седмица на мобилността в периода 16-22 септември с провеждане на инициативи, чиято цел е да се обърне внимание на обществеността върху личния ангажимент в грижата за опазването на околната среда и за създаване на отговорно отношение и високо екологично съзнание в гражданите на Европейския съюз.

Темата на кампанията тази година е „По-добри връзки“. Темата е избрана, за да отрази желанието на хората от цяла Европа отново да осъществят връзка помежду си след месеци на изолация, забрани и ограничения. Хората могат да осъществяват връзка при среща на площада в градска среда и да останат свързани помежду си чрез обществения транспорт. По-добрите връзки в транспорта означават по-добре свързани обекти и хора, което е основна тема на Европейския зелен пакт на Европейската комисия.

Темата „По-добри връзки“ обхваща всички аспекти на устойчивия транспорт в градската среда, които могат да бъдат обобщени със следните думи на английски език, започващи с буквата „p“: хора (people), места (places), пакети (packages) и политики и планиране (policy & planning).

Освен това общественият транспорт си остава неизменен партньор за постигане на свързаност, безопасно пътуване и опазване на околната среда, заедно с активната и споделена мобилност и други извършвани по заявка и устойчиви варианти на транспорт. Свързването на „традиционните“ видове транспорт с нови цифрови решения си остава ключов аспект за бъдещето.

Ежегодно всяка община има възможността да участва в кампанията с изпълнението на един, два или и трите критерия – организиране на мероприятия по време на седмицата 16-22 септември, въвеждане на една или повече постоянни мерки, които да спомогнат прехода от личен автомобил към екологичен начин на придвижване, както и провеждането на Ден без автомобили (22 септември), когато една или повече улици биват затворени за движение на автомобили.

Платформата за регистрация за участие е отворена, като регистрацията може да бъде направена чрез официалната интернет страница на кампанията.

Налични са и тематични насоки за 2022 г. (на български език) в подкрепа на общините при провеждането на политика за устойчива градска мобилност.

Решение № РУ-94-ПР/2022 г.

Решение № РУ-94-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Производство на PVC топки и др. PVC изделия за спорт и развлечения”, с възложител Джон България ЕООД. Решението на Директора на РИОСВ е „да не се извършва ОВОС”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 14.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40128

Решение № РУ-93-ПР/2022 г.

Решение № РУ-93-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на повишаваща подстанция СрН/110 kV, възлова станция 110 kV и два броя електропроводни отклонения 110 kV в границите на поземлен имот с идентификатор 53117.37.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Обретеник, общ. Борово“. Възложител - „ХЕЛИУС АКТИВ“ ООД. Решението е с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 13.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40295

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител В. Иванова.

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 120 kW”

     Възложител – В. Иванова

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40772
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Борово и кметство село Екзарх Йосиф

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Сън технолоджи 1ˮ ООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане и монтаж на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 5 MWp”

     Възложител – „Сън технолоджи 1ˮ ООД

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40471
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Силистра

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ФЕЦ ТОПЧИИ“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на - Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и план-схема за ел. захранване в урбаницираните територии – изграждане на външно кабелно захранване – кабелна линия ниско напрежение (НН) с цел изграждане на наземен фотоволтаичен парк

Възложител – „ФЕЦ ТОПЧИИ“ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3775-2/09.09.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40644

 

 

 

Галерия