За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-24-ОС/2023 г.

Решение № РУ-24-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на план за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства и трайни насаждения”, финансиран по мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.).

Изходящ № АО-4296-1/28.08.2023 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – Парцеларен план за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Разкъсване на двоен въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV “Развигор-Топола“ и изграждане на четири броя електропроводни отклонения 110 kV, всяко на самостоятелна стълбова линия, изпълнени с проводник АСО 400 mm2, от мястото на разкъсване на двоен ВЕ 110 kV „Развигор-Топола“ до възлова станция (ВС) 110 kV в землището на с. Каменар, общ. Лозница

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), за ИП с възложител ЕТ „Здравко Георгиевˮ.

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Възстановяване на рибарник Брестовицаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 06519.58.129 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брестовица, общ. Борово

     Възложител – ЕТ „Здравко Георгиевˮ

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  

https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45334

  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Борово и кметство село Брестовица

 

Решение № РУ-47-П/2023 г.

Решение № РУ-47-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Изгаряне на остатъци от дървени палети, с цел отопление, в собствен котел с мощност 58.1 kW, на теритирията на брикетна фабрика в гр. Русе - поземлен имот с идентификатор 63427.8.973 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”.

Възложител - „ТЕРМ и КО“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.09.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45342

Решение № РУ-46-П/2023 г.

Решение № РУ-46-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „изработване на Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ XI-974, кв. 10 по регулационния план на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе и изграждане на цех за производство на сушени плодове и хладилник“, с възложител К. Костадинов.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.08.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43486

Решение № РУ-45-П/2023 г.

Решение № РУ-45-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Промяна предназначението на земеделски земи, с начин на трайно ползване „Нива“, с цел изграждане на депо за неопасни отпадъци - поземлени имоти с идентификатори 47336.40.35 и 47336.40.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе”.

Възложител - „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.09.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45331

Уведомление с Вх. № АО-4621/07.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4621/07.09.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за проектиране, съгласуване и изработка на нов понтон, с фотоволтаична електроцентрала, един преходен мост и два броя сваи, при км 495.690 на р. Дунав.

Възложител –  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Разкъсване на двоен въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV “Развигор-Топола“ и изграждане на четири броя електропроводни отклонения 110 kV, всяко на самостоятелна стълбова линия, изпълнени с проводник АСО 400 mm2, от мястото на разкъсване на двоен ВЕ 110 kV „Развигор-Топола“ до възлова станция (ВС) 110 kV в землището на с. Каменар, общ. Лозница.

Възложител – „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-4296-2/31.08.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  registers.moew.government.bg/eo/lot/45325

МОСВ се ангажира с постоянни комплексни проверки в Разград

  • Постоянният контрол на потенциалните замърсители на р. Бели Лом от страна на РИОСВ-Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“ ще продължи

До края на годината Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще извърши множество комплексни проверки чрез РИОСВ-Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“, като проследи всички компоненти и фактори на околната среда и човешката дейност в града, които носят риск или са изложени на риск от замърсяване – включително водите на река Бели Лом, въздухът в града, както и пречиствателните съоръжения на предприятия в града и заустяванията в реката.

Тези комплексни действия са в резултат на поетия от министерството  ангажимент пред гражданите на Разград и  местната власт във връзка с изострения проблем с неприятните миризми в града през юли и август.

„Постоянният контрол на потенциалните замърсители на р. Бели Лом и дадените предписания на пречиствателните станции дават положителен резултат. През изминалите дни няма сигнали за замърсяване, както на реката, така и на въздуха“, казва  инженер Цонка Христова, директор на РИОСВ-Русе. „Постигнатите до момента резултати не спират нашия контрол и изненадващите проверки ще продължават.“

Над 35 проверки на РИОСВ и Басейнова дирекция през юли и август

  • За периода от 6 юли до 31 август са извършени над 35 проверки от агенциите на Министерството на околната среда и водите, от които 12 са планови, а 22 извънредни с 9 пробонабирания.

Пред последните месеци Басейнова дирекция „Дунавски район“  (БДДР) и РИОСВ-Русе предприеха поредица от действия за установяване на състоянието на река Бели Лом и възможни източници на замърсяване в следствие на множество сигнали и съмнения за замърсяване на реката като причинител на миризмите в Разград.

На 18 юли бяха извършени извънредни пробонабирания на отпадъчните води от „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД – клон Разград и ГПСОВ Разград, зауствани в река Бели Лом.

На 2 август беше извършен обход за установяване на причините за миризми в интервала 20:20 – 23:15 часа в района на Разград. Проверени бяха заустяванията на водите на „Биовет“ АД, цялата канализация и състоянието на р. Бели Лом.

На 10 август РИОСВ-Русе представи доклад по проблемите на чистотата на атмосферния въздух в Разград по време на открито заседание на Общинския съвет. По време на откритото заседание присъстваха министър Юлиян Попов, заместник-министрите Ренета Колева и Петър Димитров от МОСВ, Галина Симеонова - гл. директор на ОПОС, представители на РИОСВ-Русе.

От 4 до 15 август беше извършена комплексна проверка на „Биовет“ АД Разград, съчетана с проверка на всички компоненти и фактори на околната среда.

През последните десет дни на август Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ-Русе извършиха четири проверки и взеха 17 пробонабирания от различни точки на река Бели Лом.

При проверка на 21 август беше извършено пробовземане от 3 точки в река Бели Лом за изследване на 12 броя физико-химични показатели. Резултатите от анализа са получени на 31 август и към момента се обработват и анализират.

На 24 ти август РИОСВ-Русе, БДДР и Регионалната лаборатория на Изпълнителна агенция по околна среда извършиха нови извънредни пробонабирания за изследване качеството на водите от заустванията на „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД – клон Разград и ГПСОВ.

На 25 август беше направена повторна проверка на участъка от река Бели Лом в землищата на Разград, село Гецово и село Дряновец. В хода на проверката бяха взети общо 6 броя водни проби от река Бели Лом за анализа на 31 показателя, в т.ч. физико-химични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества.

Допълнително, с цел да се извърши по-детайлен анализ на състоянието на водите, на 30 август са взети проби от речен седимент в 6 точки от река Бели Лом, като е възложено изследване на 13 броя показатели във всяка от пробите.

На 30 август, след постъпване на информация за оцветени в червено води на река Бели Лом в района на мост при село Гецово, БДДР отново възложи вземане на водни проби в две точки от река Бели Лом, като е възложен анализ за наличие на 32 бр. вещества съобразно подадения сигнал.

След получаване на всички резултати БДДР ще извърши обстоен анализ за установяване на източник и характер на замърсяване на река Бели Лом. Въз основа на анализираните данни, съобразно компетенциите си, БДДР ще предприеме необходимите действия. Към момента БДДР продължава наблюдението на река Бели Лом, като се предвиждат и контролни проверки.

Три измервания на качеството на атмосферния въздух с обща продължителност от 40 дни

  • От началото на 2023 г. са извършени 3 измервания на качеството на атмосферния въздух, 2 от тях по график, а едно е извънредно.

В продължение на общо 40 дни беше извършвано измерване на качеството на въздуха от мобилната лаборатория на ИАОС в Разград, последното от които – в периода от 8 до 28 август. Констатирано е едно отклонение – превишаване по отношение на показател сероводород.

До края на годината в града ще бъдат осъществени още две измервания, тъй като Разград е  включен в годишните графици на Регионалната лаборатория - Русе към ИАОС за контрол на качеството на атмосферния въздух. Резултатите от всички измервания ще бъдат предоставени на общината и Регионалната здравна инспекция.

Продължава проучването на предприятия, потенциални причинители на оцветявания на водите

  • Издадени са предписания за поставяне на камера на мястото за заустване на фирмите

Продължава проучването на предприятия, потенциални причинители на установени  оцветявания на водите и причинители на замърсяване на р. Бели Лом, както и възможни стари натрупвания на химични вещества в реката, или близо до нея, които при подходящи климатични условия дават реакция и я замърсяват и оцветяват.

Наблюдава се работата на градската пречиствателна станция. Издадени са предписания за поставяне на камера на мястото за заустване на фирмите, с които тя има договор, за да се установи какво изливат компаниите.

РИОСВ-Русе започна комплексна проверка по компоненти и комплексно разрешително в „Биовет“ АД. Експертите на регионалната инспекция проследяват пътя от суровината, производството, отпадъка, водата и въздуха. Предстои проверка в пречиствателната станция на дружеството, която е втора поред.

Предстои и проверка дали производствата в село с. Гецово замърсяват река Бели Лом.

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 142 обекта през август

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 158 проверки на 142 обекта от контролираната територия през август. От тях 111 са съгласно плана за контролната дейност, а 54 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 40 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

През месец август са съставени 11 акта за установяване на административни нарушения (АУАН), от които 7 на юридически и 4 на физически лица. Директорът на инспекцията е издал 7  наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 16700 лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ-Русе е сключил три споразумения по съставени актове на обща стойност 5 670 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 10240 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 2 482,54 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 8470 лв. От структурите на Национална агенция по приходите през месеца са събрани 10000 лв. по наложени имуществени санкции.

От получените суми през месец юли 2023 г., на общините през месец август 2023 г. са преведени 5 328,29 лв., като най-голяма сума е получила Община Разград-3787,20 лв.

Акценти в работата на инспекцията през август са извънредните проверки и пробонабирания в гр. Разград във връзка със сигнали за неприятни миризми, проверките за чистота на населени места, по управлението на строителните отпадъци в общините и др.

Галерия