За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-60-ПР/2023 г.

Решение № РУ-60-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на производствена база на предприятие Ватия кварц АД ˮ с местоположение: ПИ с идентификатор 66229.80.13 по КК и КР на град Сеново, община Ветово, с разпоредителна част: да се извърши ОВОС.

Възложител – „ВАТИЯ КВАРЦˮ АД,

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 04.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/40482

Решение № РУ-58-ПР/2023 г.

Решение № РУ-58-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Разнообразяване на видовете отпадъци, с които се извършват дейности на територията на Площадка №1 от Разрешение за дейности с отпадъци №10-ДО-00000769-01/07.03.2023г. ˮ, с местоположение: ПИ с идентификатор 41143.502.75 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра, с разпоредителна част: да не се извършва ОВОС.

Възложител – ВОДСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 04.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43654

Решение № РУ-57-ПР/2023 г.

Решение № РУ-57-ПР/2023 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъцис местоположение: яаст от ПИ с идентификатор 61710.506.65 по КККР на гр. Разград, Гарова промишлена зона“, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „Дайер Трейд“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадест) дни считано от 04.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43737

Решение № РУ-56-ПР/2023 г.

Решение № РУ-56-ПР/2023 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Водовземане на подземни води от съществуващ трубен кладенец“, с местоположение ПИ с идентификатор 02097.91.101, с. Бабук, община Силистра, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ЗК МОТОР-93“

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадест) дни считано от 01.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43486

Изходящ № АО-1602-14/25.08.2023 г.

Съобщение за „ПУП-ПЗ в обхват ПИ с идентификатори 41143.175.27 и 41143.11.342 по КК и КР на село Калипетрово, община Силистра с цел обединяването им за последващо проектиране и изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 4.99MW и ползване на вода от водностопанско съоръжениеˮ, възложител „РАК 2019 ˮ АД

Изходящ № АО-4071-3/24.08.2023 г.

Съобщение за план/програма: изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ИПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово с цел създаване на устройствена основа за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия

Писмо до възложителя с изх. И-3665/31.08.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3665/31.08.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на магазин с идентификатор 07603.501.481.1 и сграда с идентификатор 07603.501.481.2 в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати и офиси, УПИ VII-481, кв. 49, гр. Бяла, общ. Бяла"

Писмо до възложителя с изх. И-3660/31.08.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3660/31.08.2023 г., относно ИП/ПП за "Проект за изменение на Подробен устройствен план -План за регулация (ИПУП-ПР) на ПИс идентификатор 61710.505.4347 no КККР на гр. Разград, който е част от парцел Жилищен комплекс, кв. 132 по плана на гр. Разград, община Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3659/31.08.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3659/31.08.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с мощност до 100 kW, БКТП 20/0,4 kV 100 kVA и кабелна линия СрН 20 kV за присъединяването им към електропреноснатамрежа", с местоположение ПИ с идентификатори 24092.501.114, 24092.501.463 и 24092.501.468 по КККР на с. Бели Лом

Галерия