За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-02-ОС/2014 г.

Решение № РУ-02-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Воден – Ири Хисар” за горски подотдели 51-а, 54-ж, 54-и, 54-к, 54-н, 54-п, 58-г, 59-а, 59-в, 59-г, 61-х, 61-ц, 61-ш, 61-ю и 61-я, съгласно извършена инвентаризация на горските територии на ДЛС „Воден – Ири Хисар” от 2012 г.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-3-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.309.29 (нива) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, предвиждащ промяна на предназначението на цялата площ на имота и отреждане на земята за обществено-обслужваща дейност – автокъща.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.02.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 77/03.02.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на масив със зърнени култури” с местоположение: ПИ с номер 014005 в землището на с. Черногор, общ. Главиница

Изходящ № АО 5949/03.02.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на масив със зърнени култури” с местоположение: ПИ с номер 009010 в землището на с. Черногор, общ. Главиница

Изходящ № АО 6039/03.02.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на масив със зърнени култури” с местоположение: ПИ с номер 007001 в землището на с. Черногор, общ. Главиница

Изходящ № АО 320, АО 321/03.02.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Предприятие за добив, преработка и пакетиране на пчелен мед, сушене, пакетиране и консервиране на плодове и зеленчуци” с местоположение: ПИ с № УПИ Х-8, кв. 1 и УПИ VІІІ-8, кв. 3, по плана на с. Брадвари, общ. Силистра

Изходящ № АО 403/04.02.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на обществено-обслужваща сграда – магазин и складове за строителни материали и промишлени стоки” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.321 по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО 354/31.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане инсталация за производство на електрическа енергия чрез оползотворяване на биомаса от раститекни и животински субстанции, с присъединителна мощност към електропреносната мрежа от 499 kW”, с местоположение: имот с № 098221 в землището на с. Окорш, общ. Дулово

Изходящ № АО 443/04.02.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на Комплексен обект: газоснабдителна станция за природен газ, пункт за пълнене на бутилки с пропан-бутан и пункт за периодични технически прегледи на автомобили” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.3017 по кадастралната карта на гр. Силистра

Решение № РУ-01-ОС/2014 г.

Решение № РУ-01-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Държавно горско стопанство (ДГС) „Тутракан” за горски подотдели 68-б, 68-в и 68-и, съгласно извършена инвентаризация на горските територии на ДГС „Тутракан” от 2013 г.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000180 Боблата” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия