За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-2-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-2-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развите на община Алфатар за периода 2014 – 2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.02.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-ПР/2014 г.

Решение № РУ-10-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на заведение, пансион за гости, магазин, складове и офиси”, с местоположение: поземлени имоти с идентификатори 63427.98.55 и 63427.98.56 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.02.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-9-ПР/2014 г.

Решение № РУ-9-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на съществуващи сгради в пункт за извършване на авторемонтни услуги, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), съхранение на метални и пластмасови отпадъци, осъществяване на търговска дейност”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 61710.502.3431 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.02.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 382/13/.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 382/13/.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на два пътя от общинската пътна мрежа, осъществяващи връзка между индустриална зона на територията на общината и пътища RSE II-21 Русе-Силистра и III-2102 Сливо поле-Кубрат” с местоположение имоти 63668.42.53, 63668.139.84-Ряхово; 000273, 000272- Борисово; 000325, 000323- Борисово, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 381/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 381/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция в честотен обхват 900-2100 MHz № RSE 0133 в границите на УПИ XIV-839, кв. 61 по плана на с. Ново село, общ. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 380/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 380/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на три сгради (държавна собственост) в местността "Карасолук", кв. "Образцов чифлик", гр. Русе” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.319.84 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 379/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 379/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Реновиране на детски площадки в детски градини” с местоположение УПИ IV-1119, кв. 136- Сливо поле; УПИ II-193, кв. 24- Стамболово; УПИ I-211, кв. 18-Юделник; УПИ III, кв. 3-Голямо Враново, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 378/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 378/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда - краварник в склад за резервни части” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.10.1806 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 377/13.02.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 377/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно читалище "Просвета-1956" - с. Средоселци, УПИ IIІ, кв. 4”

Писмо до възложителя с изх. № 376/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 376/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно читалище "Пробуда-1927" - с. Йонково, УПИ IІ-340, кв. 21”

България в Юнеско

Галерия