За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 375/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 375/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно читалище "Просвета-1920" - с. Старо селище, УПИ I-93, кв. 13”

Писмо до възложителя с изх. № 374/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 374/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно читалище "Васил Левски" - с. Бърдоква УПИ I, кв. 7”

Писмо до възложителя с изх. № 373/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 373/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно читалище "Съзнание-1927" - с. Вазово, УПИ IV, кв. 43”

Писмо до възложителя с изх. № 372/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 372/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 61710.609.6981 по КК и КР на гр. Разград, с цел промяна предназначението на земята и изграждане на жилищна сграда, гараж и малък басейн”

Писмо до възложителя с изх. № 371/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 371/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1170 по КК на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 370/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 370/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Пристройка към съществуваща сграда (цех за полиетиленови торбички) за преддверие и склад” с местоположение УПИ X-317, кв. 35 по плана на с. Чернолик, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 368/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 368/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на складово помещение № 2 в офис и на складово помещение № 8 в ателие” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.504.3184.7.14 по КК на гр.Разград

Писмо до възложителя с изх. № 352/12.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 352/12.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на съществуващ цех за развиване и разкрой на брезентови елементи, създаване на ПУП-ПЗ на УПИ V-2246 и изменение на План за регулация за УПИ III-2273, 2274, кв. Ханища по плана на гр. Бяла”

Писмо до възложителя с изх. № 351/12.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 351/12.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Допълващо застрояване - складови площи за съхранение на селскостопанска техника, инвентар и резервни части към шоурум и сервизна база на дружеството с местоположение ПИ с идентификатор 63427.6.179 по КК на гр. Русе”

България в Юнеско

Галерия