За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № 2618/20.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за нуждите на автомивка” с местоположение: ПИ с № 63427.7.179 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1885/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1885/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на четири броя къщи за гости” с местоположение УПИ ІII-285, кв. 11 по плана на с. Поляна, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 1884/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1884/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на четири броя къщи за гости” с местоположение УПИ XII-675, кв. 40 по плана на с. Поляна, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 1880/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1880/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на комплекс - 4 къщи за гости” с местоположение УПИ X-262, кв. 22 по плана на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 1882/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1882/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на сграда - столова в шивашки цех” с местоположение имот 065002 в землището на с. Веселец, общ. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 1881/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1881/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на втори етаж от съществуващ производствен цех в бар - клуб с банкетна зала” с местоположение УПИ І, кв. 129 по плана на с. Дянково, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1879/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1879/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес - лятна градина към сезонна кафетериа. Изграждане на соларна инсталация за бойлер за гореща вода към сграда със стаи за квартирно настаняване. Закупуване на оборудване, обзавеждане и автомобил” с местоположение УПИ V, кв. 33 по плана на с. Малък Поровец, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1878/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1878/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ "Радост" в гр. Русе” с местоположение УПИ I-2744, кв. 52 по плана на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия