За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-43-ПР/2014 г

Решение № РУ-43-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „ Добив на подземни води чрез изграждане на тръбен кладенец”, с местоположение: имот с номер 050036 в землището на с. Шуменци, общ. Тутракан  .

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.06.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-42-ПР/2014 г.

Решение № РУ-42-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на река Дунав”, с местоположение: участъкът от река Дунав от км 429.800 до 428.200

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.06.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Изходящ № АО 2566/06.06.2014 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план -парцеларен план (ПУП-ПП) на инженерната инфраструктура извън урбанизираната територия за напоителна система "ДИЕМ" в землището на гр. Русе и с. Червена вода, общ. Русе 

Галерия