За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1572/06.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1572/06.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на заведение  за бърза закуска в аптека” с местоположение УИП I, кв. 307 по плана на град Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1571/06.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1571/06.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с гараж” с местоположение УИП III-323, кв. 32по плана на село Нова Черна

Писмо до възложителя с изх. № 1570/06.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1570/06.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нов корпус към Дом за възрастни с деменция (ДВД) - "Приста" - гр. Русе” с местоположение поземлен имот № 63427.182.35по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1560/04.06.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 1560/04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на МТП 50 kVA и кабел ниско напрежение  за захранване” с местоположение поземлен имот  с идентификатор 61710.509.503 по КК и  КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1559/04.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1559/04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен тръбопровод  и абонатна станция за сграда на ул. "Хан Крум" №2- гр. Русе” с местоположение УПИ - II , кв. 868 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. №1558 /04.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1558 /04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща GSM/UMTS базова станция№  SLS 0058 Бартимекс” с местоположение сграда с идентификатор 66425.501.8711.1 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. №1557 /04.06.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. №1557 /04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на офис в масажно студио и зала за йога” с местоположение самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2746.1.25 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1556/04.06.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 1556/04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция с честотен обхват 900-2100 МНz № RSEO 174. A000-Зита” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.482.1 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. №1555 /04.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1555 /04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) с цел обособяване на нов урегулиран поземлен имот  по имотни граници и улична регулация” с местоположение поземлен имот с идентификатор 51679.0.412 по КК и КР на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1554/04.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1554/04.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), за изработване на подробен устройствен план- план схема (ПУП-ПС) за захранване с електроенергия, вода и включване в градската канализация ва двуетажна сграда за обществено обслужване -ресторант” с местоположение ПИ № 66425.500.3321 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия