За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-42-ПР/2013 г.

Решение № РУ-42-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на водовземно съоръжение за снабдяване на комплекс за отдих “Върбата”, с местоположение поземлен имот с номер 483009 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   20.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.06.2013г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-3-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.06.2013г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 1817/12.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1817/12.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда” с местоположение УПИ X-228, кв. 15 по плана на с. Паисиево, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1805/12.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1805/12.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща жилищна сграда и пристройка към нея за двуфамилно жилище” с местоположение ПИ с идентификатор 41143.503.140 по кадастралната карта на с. Калипетрово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1804/12.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1804/12.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на общински околовръстен път на гр. Ветово от км 0+000 (ІІІ-2001 Русе- Глоджево) до км 3+300 (ІІІ-2302 Червена вода- Ветово- Сеново) и строителство на нов път в участъка от км 1+460 до км 1+780” с местоположение имоти с № 000317 и 000138 в землището на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 1803/12.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1803/12.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП- ПЗ на УПИ XІІІ-622, кв. 86 в гр. Сливо поле за ситуиране на новопроектирани заведение за хранене и жилищна сграда” с местоположение УПИ XІІІ-622, кв. 86 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1801/12.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1801/12.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на казан за домашно производство на ракия” с местоположение УПИ ІІ-305, кв. 29 по плана на с. Бръшлен, общ. Сливо поле

България в Юнеско

Галерия