За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 205/23.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 205/23.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно Читалище Самообразование-1901 г. - с. Голям Поровец” с местоположение УПИ I, кв. 46 по плана на с. Голям Поровец, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 204/23.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 204/23.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно Читалище Пробуда-1928 г. - с. Лъвино” с местоположение УПИ I, кв. 19 по плана на с. Лъвино, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 203/23.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 203/23.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно Читалище Развитие - 1910 г. - с. Малък Поровец” с местоположение 46913.120.320 (номер по предходен план УПИ I-333, кв. 36), ул. Васил Левски № 6, с. Малък Поровец, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 202/23.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 202/23.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Ветово, чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение” с местоположение имот 000541 в землището на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 201/23.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 201/23.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно Читалище Просвета - 1929 г. - с. Духовец” с местоположение УПИ I, кв. 18 по плана на с. Духовец, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 200/23.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 200/23.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда в моделиерна и шивашки цех” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.59 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 199/23.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 199/23.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда” с местоположение УПИ ХI-885, кв. 103 по плана на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 198/23.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 198/23.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно Читалище Светлина - 1939 г. - с. Яким Груево” с местоположение УПИ VIII-103, кв. 10 по плана на с. Яким Груево, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 197/23.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 197/23.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно Читалище Васил Левски - 1936 г. - с. Печеница” с местоположение УПИ I, кв. 6 по плана на с. Печеница, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 196/23.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 196/23.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно Читалище Самообразование - 1930 г. - с. Делчево” с местоположение УПИ IV, кв.11 по плана на с. Делчево, общ. Исперих

България в Юнеско

Галерия