За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-37-ПР/2013 г.

Решение № РУ-37-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на собствена пречиствателна станция за битови отпадъчни води на територията на производствената база на „Фибран България” АД”, с местоположение: УПИ XVI по регулационния план на ТМ АД - гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   11.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 1759/07.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1759/07.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на ферма за отглеждане на калифорнийски червеи” с местоположение имот 000575 по плана на с. Черногор, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 1758/07.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1758/07.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на ферма за отглеждане на калифорнийски червеи” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.500.3601 по кадастралната карта на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1757/07.06.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1757/07.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на ферма за отглеждане на калифорнийски червеи” с местоположение УПИ ІІ, кв. 127 по плана на с. Караманово, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1743/06.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1743/06.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуваща сграда в цех за производство на санитарни продукти и хартия” с местоположение УПИ- І- 223, кв. 20 по плана на с. Черколик, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1741/06.06.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1741/06.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни орехови и лешникови насаждения” с местоположение имоти 049011, 048017, 048018, 048019, 048020, 048036 по плана на с. Нисово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 1738/05.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1738/05.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и надстройка на съществуваща сграда с предназначение за обслужващи дейности” с местоположение УПИ ІІ-461, кв. 63 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1737/05.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1737/05.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажно хале за съхранение на избелен балиран памук” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.60.69 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1721/04.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1721/04.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с гараж и ограда” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.3733 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1722/04.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1722/04.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Поставяне на 4 броя сглобяеми вилни къщи за гости” с местоположение имот 107014 по плана на с. Каран Върбовка, общ. Две могили

България в Юнеско

Галерия