За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1493/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1493/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5777 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1492/28.05.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 1492/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на заведение в груб строеж в два магазина за промишлени стоки и надстрояване на жилищен етаж и пристройка за стълбище” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6108 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1491/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1491/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на многофункционална спортна площадка на мястото на неизползваем басейн” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.516.4 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1490/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1490/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на надстройка над търговски обект за обособяване на бистро и стаи за настаняване” с местоположение УПИ XXVI, кв. 113 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1489/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1489/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на склад за авточасти с цел търговия” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.95.2  по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1488/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1488/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz № RSE0050A005 - Пристис” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.1438.1 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1487/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1487/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz № RSE0038A002 - MHO” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.243.1 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1486/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1486/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД, МТ5473 "NISOVO"” с местоположение поземлен имот с № 000096 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 1472/27.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1472/27.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващи помещения в стаи за настаняване на гости” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.500.167 по КК и КР на гр. Тутракан 

Галерия