За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1443/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1443/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на линия за производство на пелети от слънчогледова люспа в съществуващата сграда на "Завод за производство на растителни масла” с местоположение УПИ LIX по регулационни план на ТМ АД, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1442/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1442/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подпорна стена - ограда на ул. "Никола Табаков" и ОУ "Никола Обретенов", гр. Русе и външни стъпала към сградата на училището” с местоположение УПИ II-106, кв. 640 по плана на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 1432/21.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1432/21.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на газоразрядна станция за природен газ” с местоположение УПИ XXIV, кв. 44 по плана на гара Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 1431/21.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1431/21.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Възстановяване на укрепване на съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.37.37 и разширение на съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.37.36” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.37 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1399/19.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1399/19.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на спортна площадка, комбинирана за футбол на малки вратички, тенис на корт, волейбол и хандбал, с местоположение УПИ І-555, кв. 48 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 1392/19.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1392/19.05.2014 г., относно ИП/ПП за Благоустрояване на междублоково пространство и изграждане на спортно игрище и прилежащи площи за тихи игри, отдих и почивка, с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.3241 по КК и КР на гр. Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 1391/19.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1391/19.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на плувен комплекс, с местоположение УПИ ІІ-808; 841; 842; 843, кв. 82 по плана на гр. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 1390/16.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1390/16.05.2014 г., относно ИП/ПП за Реконструкция и рехабилитация на Градски стадион - гр. Цар Калоян с местоположение УПИ І-1703, кв. 74 по плана на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 1389/16.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1389/16.05.2014 г., относно ИП/ПП за Външно ел. захранване 1kV на обект "Промишлени сгради" с местоположение от ТП Космос до УПИ ХІ-21, кв. 12 (61710.501.607) по плана на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1388/16.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1388/16.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изготвяне на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІ-390, кв. 28, по плана на с. Сеслав, община Кубрат, с цел разделянето му на УПИ ХІ-390 - за нискоетажно жилищно строителство и УПИ ХV-390-за комплексно обществено обслужване

Галерия