За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3872/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3872/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на уличен водопровод ПЕВП DN 90 мм, от ОК 10 с дължина L=160 м по ул. Липник, с. Николово, община Русе", с местоположение УПИ XXIX-1824, кв. 109 по плана на с. Николово

Писмо до възложителя с изх. И-3871/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3871/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на фотоволтаична инсталация с мощност до 45 kW върху покрива на съществуваща селскостопанска сграда и намерение за закупуване на селскостопанска техника, във връзка с кандидатстване за финансиране по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г.", с местоположение УПИ XXI-1186, кв. 60а по плана на с. Тръстеник

Писмо до възложителя с изх. И-3870/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3870/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопровод за захранване на ПИ 11449.73.823 по КК и КР на с. Владимировци", с местоположение: преминава през ПИ с идентификатори 11449.73.855 и 11449.73.854 , ПИ с идентификатори 11449.73.877 и 11449.73.796 по КК и КР на с. Владимировци

Писмо до възложителя с изх. И-3869/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3869/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Автоматизирана линия със софтуер за почистване, калибриране и обезпрашаване на чубрица", с местоположение ПИ 87504.138.11 по КК и КР на с. Яребица

Писмо до възложителя с изх. И-3866/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3866/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.159.228 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност "Горни Гастов"

Писмо до възложителя с изх. И-3864/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3864/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Енергийна ефективност и автоматизация на стопанството“ и намерение за закупуване на активи за обслужване на стопанството, във връзка с кандидатстване за финансиране по BG06RDNP001-4.012 – процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.", с местоположение ПИ 56397.938.9 по КК и КР на с. Пиргово

Писмо до възложителя с изх. И-3861/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3861/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Създаване на 37 дка трайни насаждения от маслини и закупуване на земеделска техника", с местоположение ПИ 67444.89.24 и 67444.33.21 по КК и КР на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-3853/11.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3853/11.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сграда обособена складова част и монтиране на линия за обеззарязяване на слънчогледова ядка", с местоположение ПИ 41143.503.164 по КК и КР на с. Калипетрово

Изходящ № АО-4819-(1)-11.10.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за монтиране на две бутилкови групи за компресиран природен газ и изпълнение на газопроводна инсталация за нуждите на „Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с умствена изостаналост „Света Екатерина“ и „Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция „Света Петка“ в УПИ IV, кв. 20, както и присъединителен газопровод към УПИ XII, кв. 18 по плана на с. Брестовица, общ. Борово

България в Юнеско

Галерия