За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-3637-(1)/04.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Газификация на животновъдна ферма с. Попинаˮ, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 57577.201.40, 57577.201.4 и 57577.201.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Попина, общ. Ситово

Изходящ № АО-3590-(2)/04.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ II-609, кв. 2 по плана на производствена зона „Западˮ, гр. Силистра с цел създаване на устройствена основа за изграждане и монтаж на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 5 MWрˮ

Изходящ № АО-3640-(1)/04.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Газификация на животновъдна ферма с. Ветренˮ, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 10834.53.2, 10834.53.3, 10834.53.4, 10834.53.5, 10834.53.6, 10834.53.7 и 10834.53.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ветрен, общ. Силистра

Решение № РУ-84-ПР/2022 г.

Решение № РУ-84-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в границите на поземлени имоти с идентификатори 20184.39.264 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили и 55837.21.1 и 55837.22.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пепелина, общ. Две могили”. Възложител – „Грийн Проджектс Дивелъпмънт“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 08.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39982

Уведомление с вх. № АО-3640/27.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3640/27.07.2022 г. за инвестиционно предложение за „Газификация на животновъдна ферма с. Ветрен” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 10834.53.2, 10834.53.3, 10834.53.4, 10834.53.5, 10834.53.6, 10834.53.7 и 10834.53.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ветрен, общ. Силистра, възложител „Екопродуктˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3637/27.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3637/27.07.2022 г. за инвестиционно предложение за „Газификация на животновъдна ферма с. Попина” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 57577.201.40, 57577.201.4 и 57577.201.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Попина, общ. Ситово, възложител „Екопродуктˮ ЕООД

Остатъци от нефтопродукти са изнесени от площадка на петролна база „Тегра“ в края на миналата седмица

23 контейнера с остатъци от нефтопродукти са изнесени от площадката на „Полисан“ АД (в несъстоятелност) в края на миналата седмица. Дейността е извършена по предписание на РИОСВ-Русе, като отпадъците са предадени на лице, притежаващо необходимите документи съгласно Закона за управление на отпадъците. 

При извършена проверка в началото на годината с участието на представители от ТД-Митница Русе (АМ), постоянния синдик на „Полисан“ АД и пълномощника на „Ел Ен Джи Системи“ ЕООД на територията на петролна база „Тегра“,  е  установено, че на площадката  са налични над 200  бр. пластмасови еднокубикови контейнери. Голяма част от тях са с пломби на АМ, за които преди извеждането от площадка, се дължи акциз. Други от съдовете са с нарушена цялост и изтичане на съдържащата се в тях фракция, представляваща  черна, мазна течност с мирис на нефтопродукт и наличие на механични примеси-отпадъци.     

На синдика и управителя на „Ел Ен Джи Системи“ ЕООД е дадено предписание за предприемане на мерки по предаване на наличните контейнери за последващо третиране, като е представен времеви график за извеждането им.  Същият не е приет от РИОСВ-Русе и е върнат за доработване. Тече процедура по обжалване пред Административен съд –Русе.

Към момента се установява общото количество на непломбираните съдове. Работата по случая продължава.

Писмо до възложителя с изх. И-3105/03.08.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3105/03.08.20222 г., относно ИП/ПП за „изграждане на подпорна стена с височина до 4 м", с местоположение ПИ 63427.3.800 (II-6пп, кв. 969) по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3103/03.08.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3103/03.08.20222 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за собствени нужди с мощност 15 kW", с местоположение УПИ II-187, кв. 44 по плана на с. Чилнов

Галерия