За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4563/18.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4563/18.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ИПР/ на УПИ X-368, кв. 37 по плана на с. Басарбово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-4561/18.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4561/18.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на съществуващо пчелно стопанство", с местоположение УПИ VI-250, кв. 6 по с. Стамболово

Писмо до възложителя с изх. И-4561/18.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4561/18.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на съществуващо пчелно стопанство", с местоположение УПИ VI-250, кв. 6 по с. Стамболово

Писмо до възложителя с изх. И-4560/18.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4560/18.11.2022Развитие и разширение на малко земеделско стопанство с отглеждане на пчелни семейства", с местоположение ПИ 66593.27.13 по КККР на с. Синя вода

Писмо до възложителя с изх. И-4559/18.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4559/18.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 61710.505.1463 и 61710.505.1459 по КК и КР на гр. Разград, за които са отредени парцели IX-1464 и X-1463, кв. 130а по плана на гр. Разград, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-4555/18.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4555/18.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план – Изменение на План за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.310.128 по КК и КР на гр. Русе, община Русе"

Няма опасност за околната среда вследствие на възникналия инцидент в Източна промишлена зона в Русе

Няма непосредствена опасност за околната среда вследствие на възникналия днес инцидент в „Лубрика“ АД, в Източна промишлена зона на гр. Русе.

След получен сигнал за взрив на цистерна на територията на предприятието, директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова и експерти извършиха оглед на място. От компетентните институции са предприети всички необходими мерки за овладяване на  ситуацията, при която има човешка жертва.

Моментните данни от автоматичната станция на контрол качеството на атмосферния въздух, която е разположена на територията на Втора РСПБЗН-Русе не показват превишения на следените атмосферни замърсители при възникването на инцидента. Метеорологичните условия са благоприятствали за бързото разсейване на димните газове от взрива. Посоката на вятъра е била северозападна и газовете не са се разнесли към  града. Маслата, които са били в цистерната и използваните гасителни средства са постъпили в приемната шахта -  каломаслоуловител на предприятието.

„Лубрика“ АД е оператор с издадено комплексно разрешително. Дружеството е информирало инспекцията за възникналия инцидент. След приключване на разследването по случая РИОСВ-Русе ще упражни последващ контрол.  

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Разград

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61710.503.6406 и 61710.503.6405 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за които са отредени УПИ  III-6406 „За производставени и складови дейностиˮ и IV-6405 „За обществено и делово обслужванеˮ, кв. 603 по плана на гр. Разград.

Възложител – Община Разград.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-4980-2/17.11.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41322

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител Община Русе

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение Закриване и рекултивация на клетка III за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле, Тутракан.

Възложител – Община Русе  

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40753
  1. От общинската администрация - Русе.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както в община Русе.

 

 

 

 

 

Галерия