За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2575/01.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2575/01.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване броя пчелни семейства чрез собствена развъдна дейност и закупуване на пчеларски инвентар -ПРСР” с местоположение УПИ XXXV и УПИ XXXIV, кв. 13 по плана на с. Кутловица, общ. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 2574/01.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2574/01.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване броя пчелни семейства чрез собствена развъдна дейност и закупуване на ДМА за механизиране на основни процеси по добив на пчелен мед и други пчелни продукти” с местоположение УПИ XI, кв. 25 по плана на с. Бабук, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2573/01.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2573/01.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на пчелин” с местоположение имоти с номера 907084, 907085, 501.2272 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2569/01.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2569/01.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПР на УПИ XIX-928 и УПИ I-929, кв. 10 по плана на с. Басарбово, община Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 2569/01.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПР на УПИ XIX-928 и УПИ I-929, кв. 10 по плана на с. Басарбово, община Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 2573/01.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на пчелин” с местоположение имоти с номера 907084, 907085, 501.2272 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2568/01.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2568/01.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПРЗ с цел обединяване на УПИ VIII-2413, 2414, УПИ XXI-319 и УПИ XXII-321, кв. 7 по плана на с. Калипетрово и създаване на устройствена основа за изграждане на автокъща и кафе-бар” с местоположение УПИ VIII-2413, 2414, УПИ XXI-319 и УПИ XXII-321, кв. 7 по плана на с. Калипетрово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2567/01.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2567/01.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на две футболни игрища” с местоположение кв. 712 ЦГЧ, III, кв. 332, жк Възраждане, гр. Русе

Решение № РУ-64-ПР/2016 г.

Решение № РУ-64-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за "Изграждане на църковен храм, паркинг и обслужваща сграда” в новообразуван УПИ II, кв. 35 по регулационния план на гара Бяла.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.08.2016 г.

Изходящ № АО 2858/01.08.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на риболюпилня за развъждане и отглеждане на зарибителен материал от пъстървови и есетрови видове риби и сондажен кладенец за обезпечаване на риболюпилнята с вода”, с местоположение имот с номер 001021 в землището на с. Копривец, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2565/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2565/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на броя пчелни семейства чрез собствена развъдна дейност и закупуване на дълготрайни материални активи – центрофуга, вана и др.” с местоположение имот VIII, IX-80, кв. 9 в землището на с. Цар Асен, община Алфатар

Галерия