За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2555/29.07.2016 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2554/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2554/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин и отглеждане на земеделски култури” с местоположение имот с номер 015013 и УПИ III-35, кв. 19 в землището на с. Калугерене, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2553/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2553/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на съществуващ пчелин и построяване на склад за пчеларски инвентар” с местоположение имоти с номера 000005 и 000006 в землището на с. Казимир, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2552/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2552/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на механизацията на съществуващ пчелин и преминаване към биологично производство” с местоположение имот с номер 000020 в землището на с. Балкански, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2551/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2551/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Развитие и модернизация на земеделско стопанство” с местоположение имоти с номера 011043, 024052, 010110, 010116, 015061 и 015055 в землището на с. Стефан Караджа, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2550/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2550/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване броя на пчелни семейства в съществуващи пчелини” с местоположение УПИ VII-108, кв. 10 и УПИ VI-108, кв. 10 в землището на с. Сандрово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2549/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2549/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Развитие на личното стопанство от овощни трайни насаждения” с местоположение имоти с номера 030026 и 101011 в землището на с. Суходол, община Главиница и имот с номер 022056 в землището на с. Искра, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2548/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2548/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на капацитета на съществуващ пчелин” с местоположение имот с номер 66, кв. 10, парцели X и XI в землището на с. Добруджанка, община Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 2541/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2541/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Поставяне на МКТП 20/0,4 kV до 1x100 kVA и кабел средно напрежение към него” с местоположение имот с номер 131048 в землището на с. Ново село, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2540/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2540/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на пчелните семейства и закупуване на пчеларски инвентар” с местоположение УПИ I-92, кв. 29 в землището на с. Гарван, община Ситово

Галерия