За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 5121/31.10.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения от лешници, изграждане на сондажен кладенец и система за капково напояване ” с местоположение: поземлени имоти №№ 139033, 140026, 140030, 141025, 142029, 143015, 143017, 143018, 139001, 139002, 139022, 139025, 140012, 141004, 141017 и 142013 в землището на с. Тръстеник, община Иваново

Изходящ № АО 4164/31.10.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Добив на строителни материали в находище “Ценово-1” – варовици за хидротехнически съоръжения“ в землището на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе  

Изходящ № АО 5315/31.10.2016 г.

Съобщение за предложение за Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 032003 в землището на с. Богомилци, община Самуил с цел промяна предназначението на имота и изграждане на гробищен парк  

Решение № РУ-12-ОС/2016 г.

Решение № РУ-12-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Създаване на трайни насаждения – орехи и изграждане на ограда с височина до 2 м”, с местоположение поземлени имоти №№ 012017 и 014009 в землището на село Златоклас, община Дулово и 015101, 029046, 029047 и 029048 в землището на с. Чернолик, община Дулово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  •  BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013г.);
  • BG0000168 Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-20-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-20-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Тутракан. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.11.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-85-ПР/2016 г.

Решение № РУ-85-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец и система за капково напояване на земеделски култури“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.83.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.11.2016 г.

Решение № РУ-84-ПР/2016 г.

Решение № РУ-84-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на два броя тръбни кладенци”, с местоположение имоти № 008074 и № 074012 в землището на с. Окорш, общ. Дулово  

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.11.2016 г.

Решение № РУ-83-ПР/2016 г.

Решение № РУ-83-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от кайсии, изграждане на система за капково напояване и собствен водоизточник“, с местоположение поземлен имот № 001010 в землището на с. Шуменци, община Тутракан

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.11.2016 г.

Изходящ № АО 4841/31.10.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни кладенци в землището на с. Кутловица, общ. Алфатар” с местоположение: имоти с №№ 001055 и 002049 в землището на с. Кутловица, общ. Алфатар

Изходящ № 3840/28.10.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на 197.632 дка насаждения от вишни в землището на с. Бъзовец, общ. Две могили и ограждане на насажденията” с местоположение: имот с № 108005 и 988006 в землището на с. Бъзовец, общ. Две могили

Галерия