За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 1980/21.04.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за "Реконструкция на ферма за отглеждане на патици в птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 15 341 броя места за птици", с местоположение: имот № 211005 в землището на с. Балкански, общ. Разград 

Изходящ № АО 2295/20.05.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разнообразяване на дейностите, извършвани с отпадъци на територията на площадка с издаден разрешителен документ № 10-ДО-693-01/02.06.2015 г.” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.525 по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО 2198/19.05.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на складовата база за пакетирани минерални торове с 1800 кв.м. покрита площ – нови складове №№ 11, 12 и 13” с местоположение: УПИ І-503, кв. 41 по плана на с. Долна Студена, общ. Ценово

Изходящ № АО 2394/19.05.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) I, II и XVIII, кв. 137, по регулационния план на гр. Цар Калоян, обл. Разград. Планът предвижда следното:

- Обединяване на УПИ I, II и XVIII, кв. 137, в един имот;

- Отреждане на територията за „предимно производствена“ /Пп/ и на новообразувания имот – „за производствени и складови дейности и животновъдство“;

- Създаване на устройствена основа за изграждане на нова сграда за отглеждане на бройлери с капацитет 39 900 броя птици в УПИ XVIII, кв. 137,  по регулационния план на гр. Цар Калоян

Изходящ № АО 2324/16.05.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на закрита площадка – склад за съхранение на отпадъци” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.185 по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО 2304/16.05.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на горски път” с местоположение: част от поземлени имоти №№ 000101 в землището на с. Правда, община Дулово и 000007 в землището на с. Падина, община Главиница

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Главиница

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 94/2012 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Главиница.

    В срок 30 дни, считано от 01.06.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад

Карта 1

Карта 2

Карта 3 

Писмо до възложителя с изх. № 1364/16.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1364/16.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване” с местоположение имот с номер 059002 в землището на с. Окорш, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1363/16.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1363/16.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване” с местоположение имот с номер 00415.133.506 в землището на гр. Алфатар, община Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 1362/16.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1362/16.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване, с цел промяна предназначението на имота и отреждането му „за съоръжения на техническата инфраструктура”” с местоположение имот с номер 00895.61.82 в землището на с. Айдемир, община Силистра

Галерия