За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1361/16.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1361/16.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за обединяването в един имот на поземлени имоти №№ 005085 и част от 005084 в землището на с. Професор Иширково, община Силистра, определена като проектен поземлен имот № 005103, с цел отреждането му „за съоръжения на техническата инфраструктура””

Писмо до възложителя с изх. № 1360/16.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1360/16.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територичта на община Дулово - в землищата на селата Черник, Раздел, Колобър, Полк. Таслаково, Върбино” с местоположение имоти с номера 000083, 000087, 000209, 000703, 81966.45.103, 81966.45.104, 81966.45.105, 81966.49.116, 81966.54.118, 81966.59.117, 000014, 000039, 000041, 000043, 000114, 000014, 000015, 000016, 000028, 000030, 000070, 000551, 000098, 000100 в землищата на с. Черник, с. Раздел, с. Колобър, с. Полк. Таслаково, с. Върбино, общ. Дулово  

Писмо до възложителя с изх. № 1359/16.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1359/16.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване във връзка с промяна предназначението на имота и изграждане на складове за промишлени стоки” с местоположение имот с номер 000285 в землището на гр. Мартен, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1358/16.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1358/16.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция, пристройка и смяна предназначението на консервна фабрика в „Склад за зърно”” с местоположение поземлен имот с идентификатор 40422.505.3124 в землището на гр. Кубрат, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 1357/16.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1357/16.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Сливо поле и кв. Сливница, община Сливо поле”

Писмо до възложителя с изх. № 1356/16.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1356/16.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ IX-787, кв. 32 по плана на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, предвиждащ отреждане на имота „За производствени и складови дейности” и изграждане на автосервиз с авто-бояджийска камера и жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 1355/16.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1355/16.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на две едноетажни селскостопански сгради за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар” с местоположение имоти с номера 510.415 и 510.416 в землището на с. Басарбово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1354/16.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1354/16.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ VII-1328, кв. 3003 по плана на град Русе, община Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 1353/16.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1353/16.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XXI-113 и УПИ XXII113 в кв. 8 по плана на село Златоклас, община Дулово и инвестиционен проект за допълваща застройка”

Изходящ № АО 2209/09.05.2016 г.

Съобщение за Комплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват: ПУП-ПЗ за имот №№ 000135 в землището на с. Помен, общ. Две могили и инвестиционни технически проекти за „Млекопреработвателно предприятие - мандра”, „Месопреработвателно предприятие - кланица” и „Трансформаторен пост тип БКТП и кабел 20 kV”

Галерия