За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2512/27.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2512/27.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Развитие и модернизация на земеделско стопанство” с местоположение имоти с номера 015024, 002086 в землището на с. Искра, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2511/27.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2511/27.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения и закупуване на земеделска техника” с местоположение имоти с номера 040072, 040061, 040010 в землището на с. Смилец, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2510/27.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2510/27.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на овощни насаждения , предвиждащ увеличаване на площите на костилкови овощни насаждения” с местоположение ПИ с идентификатори 20184.1.592, 20184.15.5 по КК и КР на гр. Две могили, УПИ I, кв. 74 по плана на с. Обретеник и ПИ № 000126 в землището на с. Обретеник, община Борово

Писмо до възложителя с изх. № 2506/27.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2506/27.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект на Подробен устройствен план - изменение на План за регулация на УПИ I-"ЮТА" АД и УПИ LI-за Пп /поземлени имоти с идентификатори 63427.3.688, 63427.3.712/, ЗПЗ, гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 2505/27.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2505/27.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда, гараж и ограда” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.2060 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2504/27.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2504/27.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на тавански помещения в ателие за творческа дейност” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.4.2570 (самостоятелен обект с идентификатор 63427.4.2570.5.11) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2502/27.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2502/27.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на Базова станция № 4882” с местоположение УПИ ХI-417, кв. 28 по плана на с. Правда, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2501/27.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2501/27.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на Базова станция № 4342” с местоположение УПИ XVII-106 за обществено обслужване, кв. 4 по плана на с. Окорш, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2500/27.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2500/27.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда с гаражи и спортен център” с местоположение УПИ XII-5787, кв. 290 по плана на гр. Русе

Галерия