За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3830/27.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3830/27.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение” с местоположение имот с номер 73496.501.3374 в землището на гр. Тутракан, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3829/27.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3829/27.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за селскостопанска продукция, техника и инвентар” с местоположение УПИ XXVI-1044, кв. 66а в землището на гр. Завет, община Завет

Писмо до възложителя с изх. № 3828/27.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3828/27.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект на ПУП-ИПУР от о.т.50.1 до о.т.52, от о.т.52 до о.т.51, от о.т.51 до о.т.52.1 и изменение на план за регулация на УПИ I-1561-за озеленяване, УПИ XVI-1574, УПИ XV-1609, УПИ XVII-697, УПИ II-698, 699, УПИ IV-700 и УПИ V-701, кв. 41 по плана на гр. Мартен, община Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 3827/27.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3827/27.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за ПУП-ИПР и ПЗ на УПИ III и УПИ V, кв. 1 и УПИ VIII, УПИ IX и УПИ X, кв. 5 по плана на производствена зона Север, гр. Дулово, община Дулово”

Писмо до възложителя с изх. № 3826/27.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3826/27.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Създаване и отглеждане на трайни насаждения върху земеделски земи” с местоположение имоти с номера 05611.32.3, 05611.32.4 и 05611.180.6 в землището на гр. Борово, община Борово

Писмо до възложителя с изх. № 3825/27.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3825/27.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на интензивно ябълково насаждение” с местоположение имот с номер 037038 в землището на с. Ситово, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 3824/27.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3824/27.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на лагуна за съхранение на оборски тор от съществуваща ферма за отглеждане на ЕРД, както и закупуване на оборудване за кравефермата - индивидуални боксове за животни, оборни поилки, роторни четки, въжени скрепери, оборни вентилатори, роторен сеносъбирач, култиватор окопен с торовнасяне, комплект технологично оборудване за производство на смесен фураж и прилежаща транспортна техника, къщички за телета тип Иглу, тракторен миксер-хомогенизатор и танкер за течен тор” с местоположение имот с номер 098234 в землището на с. Окорш, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3816/27.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3816/27.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения” с местоположение имоти с номера 024031, 008004, 008009, 008010 и 008011 в землището на с. Кошарна, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 3815/27.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3815/27.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Подмяна – изкореняване на стари трайни насаждения и засаждане на нови” с местоположение имоти с номера 008004, 009042, 014043, 014045 и 014046 в землището на с. Стамболово, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 3813/26.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3813/26.10.2016 г., относно ИП/ПП за „изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и проектиране и изграждане на жилищна сграда” с местоположение имот с номер 63427.2.4077 в землището на гр. Русе, община Русе

Галерия