За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 6101/10.12.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма за отглеждане на кокошки носачки и достигане на капацитет от 30 000 места за птици ”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 41143.503.107 по КК и КР на с. Калипетрово

Писмо до възложителя с изх. № 4396/11.12.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4396/11.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за определяне на предимно производствена зона с цел създаване на устройствена основа за изграждане на производствени и складови сгради с безвредни дейности за съхранение на промишлени стоки и - парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение и електрическо захранване на имота” с местоположение имот с номер 63427.87.8 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4395/11.12.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4395/11.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за определяне на предимно производствена зона с цел създаване на устройствена основа за изграждане на производствени и складови сгради с безвредни дейности за съхранение на промишлени стоки и - парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение и електрическо захранване на имота” с местоположение имот с номер 63427.87.12 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4394/11.12.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4394/11.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автосервиз и пункт за годишни технически прегледи” с местоположение УПИ III, кв. 124 в землището на гр. Исперих, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 4393.11.12.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4393.11.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща жилищна сграда във фризьорски и козметичен салон” с местоположение УПИ II, кв. 96, образуван от имот 603.655 в землището на гр. Глоджево, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 4391/11.12.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4391/11.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа” с местоположение ул. „Втора” в землището на с. Голеш, община Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 4390/11.12.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4390/11.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа” с местоположение ул. „Борис Христов” в землището на с. Кайнарджа, община Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 4389/11.12.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4389/11.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Жилищна сграда с обществено обслужващ партер” с местоположение УПИ V-1354, кв. 285 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4388/11.12.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4388/11.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 63427.176.261 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4386/11.12.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4386/11.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на покривни материали на сгради на територията на съществуваща мандра за производство на бяло саламурено сирене” с местоположение имот с номер 119030 в землището на с. Езерче, община Цар Калоян

Галерия