За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2946/22.08.2016 г

Писмо до възложителя с изх. № 2946/22.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с обществено обслужващ партер и подземни паркоместа” с местоположение имот с идентификатор 63427.2.3728 (УПИ III-3728, кв. 291) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2945/22.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2945/22.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за УПИ VI-67, УПИ V-68, УПИ IV-23 и УПИ II-23б, кв. 3 по плана на с.о. Стълпище, с. Мечка, общ. Иваново, с цел обединяване на имотите, реконструкция на съществуващите сгради и изграждане на басейн и тераса” 

Писмо до възложителя с изх. № 2944/22.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2944/22.08.2016 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ на УПИ XXVIII-4837, кв. 430 по регулационния план на гр. Русе и отреждане на имота за смесена обществено обслужваща и складова зона” 

Писмо до възложителя с изх. № 2938/19.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2938/19.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Обновяване за енергийна ефективност на жилищен блок Ангел Кънчев” с местоположение имот с номер I-жилищно строителство, кв. 34 (40422.505.420.2 и 40422.505.420.8) по плана на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2937/19.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2937/19.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гаражна група от четири броя гаражи” с местоположение имот с идентификатор 63427.2.5715 по КК и КР на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 2936/19.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2936/19.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Външно електрическо захранване 1 kV на обект - сграда - ремонтна работилница за комбайни в гр. Кубрат, Стопански двор, ПИ № 40422.505.2052, кв. 194 по плана на гр. Кубрат 

Писмо до възложителя с изх. № 2935/19.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2935/19.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна сграда: I-ви етаж - Обществено обслужване (автосервиз, магазин и кафетерия), II-ри етаж - Жилищен” с местоположение имот с номер XLVI-835, кв. 107 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2934/19.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2934/19.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на първи етаж от двуетажна жилищна сграда в два магазина за промишлени стоки и фирмен офис” с местоположение имот с номер XXVI-979, кв. 90 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2933/19.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2933/19.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на технически проект за Авариен ремонт на улици в гр. Две могили” с местоположение ул. Христо Ботев, ул. Безименна и ул. Чипровци в гр. Две могили

Галерия