За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2932/19.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2932/19.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на телекомуникационен шкаф в гр. Русе, ПИ 63427.2.1438, кв. 274, ЦГЧ и полагане на захранващ ел. Кабел” 

Писмо до възложителя с изх. № 2931/19.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2931/19.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Обект 1: Реконструкция и рехабилитация на участък от 3.300 км общински път RSE 1101/ III-202, Русе-Щръклево/-Красен-/ III-501/, от км 5+500 до км 8+800; Обект 2: Реконструкция и рехабилитация на участък от 4.000 км общински път RSE 2100/ I-2, Русе-Щръклево-/RSE 1108/ от км 0+000 до км 4+000” 

Писмо до възложителя с изх. № 2930/19.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2930/19.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на читалище Христо Ботев-1948 - с. Руйно” с местоположение имот с номер II-за обществени дейности, кв. 7 по плана на с. Руйно, общ. Дулово 

Писмо до възложителя с изх. № 2929/19.08.2016 г

Писмо до възложителя с изх. № 2929/19.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Строителство на Базова станция № 2757” с местоположение имот с номер 503.1323 в землището на с. Николово, Общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2922/19.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2922/19.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от главен корпус на съществуваща производствена база в Склад за материали и Кроялен участък” с местоположение имот с идентификатор 63427.8.58 по КК и КР на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 2916/18.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2916/18.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на животните в стопанството и закупуване на инвентар” с местоположение имот с номер 069017 в землището на с. Сушево, община Завет

Писмо до възложителя с изх. № 2912/18.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2912/18.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на площада с паметника „Хан Аспарух”” с местоположение УПИ IV, кв. 135 в землището на гр. Исперих, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2906/18.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2906/18.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на едри преживни животни и разширяване на съществуващо животновъдно стопанство” с местоположение УПИ XIII-551, кв. 19 в землището на гр. Завет, община Завет

Писмо до възложителя с изх. № 2905/18.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2905/18.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Развитие и модернизация на земеделско стопанство” с местоположение имоти с номера 015060 и 002106 в землището на с. Искра, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2904/18.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2904/18.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на пчелни семейства и създаване на овощна градина” с местоположение имоти с номера 067011 и 055011 в землището на гр. Завет, община Завет

Галерия