За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1257/09.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1257/09.05.2016 г., относно ИП/ПП за Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 018060 в землището на с. Срацимир, община Силистра, с цел промяна предназначението на имота и отреждането му „за съоръжения на техническата инфраструктура” с местоположение имот с номер 018060 в землището на с. Срацимир, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1255/09.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1256/09.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Пристройка към съществуваща сграда за сезонно ползване” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.166.242 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1253/09.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1253/09.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна постройка на един етаж” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.500.2986 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1252/09.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1252/09.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. Две могили” с местоположение от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и от ОК 499 през ОК 496, ОК 495 до ОК 36А по плана на гр. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 1251/09.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1251/09.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за резервни части” с местоположение УПИ II, кв. 165 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1250/09.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1250/09.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на водопровод Ф100 мм етернит с ПЕВП Ф110/10 и 12 бр. сградни водопроводни отклонения по ул. „Сини вир”, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 1249/09.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1249/09.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно кабелно електрозахранване на двуетажна сграда за търговски обекти” с местоположение имот с номер 24030.501.9243 в землището на гр. Дулово, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1248/09.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1248/09.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване, предвиждащ нова складова сграда” с местоположение имот с номер 63427.7.573 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1247/09.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1247/09.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Автодиагностичен пункт (автодиагностика, електрически ремонти, регулиране, геометрия на автомобили, смяна на гуми)” с местоположение имот с номер 63427.6.374 в землището на гр. Русе, община Русе

Галерия