За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 198/23.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 198/23.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно Читалище Светлина - 1939 г. - с. Яким Груево” с местоположение УПИ VIII-103, кв. 10 по плана на с. Яким Груево, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 197/23.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 197/23.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно Читалище Васил Левски - 1936 г. - с. Печеница” с местоположение УПИ I, кв. 6 по плана на с. Печеница, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 196/23.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 196/23.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно Читалище Самообразование - 1930 г. - с. Делчево” с местоположение УПИ IV, кв.11 по плана на с. Делчево, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 180/21.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 180/21.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно Читалище Пробуда-1931 - с. Белинци” с местоположение УПИ I-90, кв. 13 (ул. Васил Левски 13) по плана на с. Белинци, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 179/21.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 179/21.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно Читалище Нов живот-1940 - с. Конево” с местоположение УПИ I, кв. 13 (ул. Баба Парашкева) по плана на с. Конево, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 178/21.01.2014 г., относно

Писмо до възложителя с изх. № 178/21.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно Читалище Съзнание-1891- гр. Исперих” с местоположение УПИ XIII-463, кв. 135 (ул. Васил Левски 71) по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № АО 103/20.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 103/20.01.2014 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Община Разград”

Писмо до възложителя с изх. № 171/20.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 171/20.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на газстанция за газ пропан-бутан в границите на съществуваща бензиностанция” с местоположение УПИ II-1438, кв. 111 по плана на гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх. № 169/20.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 169/20.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда с обществено-обслужващ първи етаж - сервиз за автодиагностика” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.169.563 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 168/20.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 168/20.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройки към съществуваща жилищна сграда с офис и промяна предназначението на офис в жилище” с местоположение УПИ IV-914, кв. 780 по плана на гр. Русе

Галерия