За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 167/20.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 167/20.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.152.208 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 166/20.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 166/20.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и отреждане на УПИ XXIV-1213, кв. 85 по плана на гр. Кубрат за Автомивка”

Писмо до възложителя с изх. № 165/20.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 165/20.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Текущ ремонт на две къщи в архитектурен ансамбъл Рибарска махала” с местоположение ПИ с идентификатори 73496.500.1244 (ул. Рибарска 11, УПИ VIII-1244, кв. 8) и 73496.500.1258 (ул. Рибарска 2, УПИ VIII-1258, кв. 5) по КК и КР на гр. Тутракан

Решение № РУ-10-П/2014 г.

Решение № РУ-10-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - “Монтаж на базова станция № SLS 0041 “Войново” с местоположение УПИ XIІ-110, кв. 13 по плана на с. Войново, общ. Кайнарджа.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.02.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 635/11.02.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на ягодови насаждения и изграждане на система за капково нмапояване” с местоположение: поземлен имот № 024037 в землището на гр. Сливо поле

Изходящ № АО 202/23.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот 009002 в землището на с. Тодорово, община Исперих, предвиждащ изграждане на кравеферма с капацитет до 100 броя животни”

Изходящ № АО 98/23.01.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на пристройка към Административна сграда на Общинска администрация” с местоположение: УПИ II, кв. 174 по плана на гр. Ветово

 

Решение № РУ-1-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-1-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развите на община Ситово за периода 2014 – 2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-ПР/2014 г.

Решение № РУ-8-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Временна площадка и присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на промишлен обект „Керос България” ЕАД, Русенски индустриален парк - РИП, гр. Русе”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.333.95 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-07-ПР/2014 г.

Решение № РУ-07-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма с капацитет 40 крави, открита заградена площадка за съхраняване на течни и твърди торови отпадъци, промяна предназначението на съществуваща стопанска постройка в млеко пункт, битово помещение и склад, дезинфекционна площадка за транспортни средства и пропусквателен пункт”, с местоположение: поземлен имот № 069029 в землището на с. Семерджиево, община Русе, съгласно скица № К00999/04.06.2013 г. и презаверена към 20.12.2013 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия