За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1246/09.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1246/09.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване” с местоположение имот с номер 053066 в землището на с. Мортагоново, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1245/09.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1245/09.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване” с местоположение имот с номер 010061 в землището на с. Чернолик, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1238/05.05.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1238/05.05.2016 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на водопроводно отклонение в п/ст Борово” с местоположение имоти с номера 1.1872, 1.1940, 1.1941, 1.1948, 161.51, 1.1925 и 154.45 в землището на гр. Борово, община Борово

Решение № РУ-15-П/2016 г.

Решение № РУ-15-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 61710.52.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, с цел изграждане на навес за гариране на строителна техника, автомобили и инвентар”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.05.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-14-П/2016 г.

Решение № РУ-14-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Промяна предназначението на земеделска земя, представляваща имот с номер 014001 в землището на с. Ушинци, общ. Разград, с цел изграждане на стопански навес и битовка”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.05.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-29-ПР/2016 г.

Решение № РУ-29-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане тръбен кладенец за напояване на оранжерии и трайни насаждения, с местоположение: поземлен имот № 024016 в землището на гр. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.05.2016 г. 

Решение № РУ-6-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Исперих 2014 – 2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.05.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 1227/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1227/03.05.2016 за „Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 137022, с. Полско Косово” с местоположение поземлен имот с номер 137022, с. Полско Косово

Писмо до възложителя с изх. № 1226/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1226/03.05.2016 за „Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 142051, с. Полско Косово” с местоположение поземлен имот с номер 142051, с. Полско Косово

Писмо до възложителя с изх. № 1225/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1225/03.05.2016 за „Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 134064, с. Полско Косово” с местоположение поземлен имот с номер 134064, с. Полско Косово

Галерия