За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1224/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1224/03.05.2016 за „Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 134057, с. Полско Косово” с местоположение  поземлен имот с номер 134057, с. Полско Косово

Писмо до възложителя с изх. № 1223/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1223/03.05.2016 за „Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 134067, с. Полско Косово” с местоположение  поземлен имот с номер 134067, с. Полско Косово

Писмо до възложителя с изх. № 1222/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1222/03.05.2016 за „Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 134066, с. Полско Косово” с местоположение поземлен имот с номер 134066, с. Полско Косово

Писмо до възложителя с изх. № 1221/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1221/03.05.2016 за „Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 134027, с. Полско Косово” с местоположение поземлен имот с номер 134027, с. Полско Косово

Писмо до възложителя с изх. № 1220/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1220/03.05.2016 за „Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 134028, с. Полско Косово” с местоположение поземлен имот с номер 134028, с. Полско Косово

Писмо до възложителя с изх. № 1219/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1219/03.05.2016 за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда” с местоположение поземлен имот с идентофикатор 66425.501.2889 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1218/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1218/03.05.2016 за „Изграждане на скатен покрив на съществуваща сграда -  младежки дом” с местоположение поземлен имот с идентификатор 40422.505.1417.1 по КК и КР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 1217/03.05.2016 з

Писмо до възложителя с изх. № 1217/03.05.2016 за „Подмяна на съществуващ захранващ кабел 20kV от ЗРУ на Топлофикация-Русе ЕАД до въздушен електропровод 20 kV Интер” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 6347.8.921 и 63427.8.37 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1216/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1216/03.05.2016 за „Допълващо застрояване за складови дейности между съществуващи плътна ограда и метална едноетажна сграда” с местоположение имот с номер 501.153 по плана на с. Бъзън

Писмо до възложителя с изх. № 1215/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1215/03.05.2016 за „Изграждане на детска площадка за деца от 3 до 7 г.  с кът за отдих” с местоположение имот с номер 802.1315 по плана на с. Тетово

Галерия