За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3380/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3380/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на смесена сграда - пункт за изкупуване на орехи и ядки, гараж и еднофамилно жилище” с местоположение УПИ IV, кв. 51 в землището на с. Ясеновец, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3379/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3379/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за селскостопанска продукция и техника с административно-битова част” с местоположение имот с номер 043005 в землището на с. Ценово, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 3378/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3378/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 040030 в землището на с. Колобър, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3377/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3377/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда” с местоположение УПИ III-5565, III-5566, кв. 211 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3376/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3376/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на сушилня за пясък в действаща инсталация за производство на сухи строителни смеси с по-ново и по-модерно съоръжение със същото предназначение” с местоположение имот с номер 63427.178.67 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3365/19.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3365/19.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 040029 в землището на с. Колобър, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3364/19.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3364/19.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция, възстановяване (реставрация) на читалищна сграда на СНЦ Народно Читалище Рома-Вазово-2007 г.” с местоположение имот с номер 10015.111.446.2 в землището на с. Вазово, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3363/19.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3363/19.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция № 4344” с местоположение УПИ II-за обществени дейности, кв. 7 в землището на с. Руйно, община Дулово

Изходящ № АО 4795/27.09.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма – 400 глави с доилен център и родилно” с местоположение: ПИ с № 000033 в землището на с. Драгомъж, общ. Исперих

Изходящ № АО 4779/27.09.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на покривна метална конструкция за хранителна пътека, технологично оборудване на съществуваща кравеферма и монтиране на дъговидна хале” с местоположение: УПИ I, кв.60 по регулационния план на село Пепелина, община Две Могили

Галерия