За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-6-ПР/2014 г.

Решение № РУ-6-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на две едноетажни сгради с обществено обслужващо предназначение, представляващи снек-бар и търговски обекти, басейн, обслужващи навеси и съблекални”, с местоположение: УПИ ХІХ-113, кв. 13 по плана на с. Нова Черна, общ. Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 151/17.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 151/17.01.2014 г., относно ИП/ПП за „КПИИ за проектиране на Подробен устройствен план-план схема, за създаване на устройствена основа за изграждане на инженерна инфраструктура за захранване на УПИ IX, кв. 29А по плана на гр. Силистра, съставляващ поземлен имот с идентификатор 66425.500.7293 по КК и КР на гр. Силистра и изграждане на жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 150/17.01.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 150/17.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградна газова инсталация на Пътно строителство АД” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.501.655 (ул. Княз Борис 120, УПИ II-655) по КК на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 149/17.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 149/17.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Надстройка на съществуваща сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.708 по КК на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 148/17.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 148/17.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхранение на зърно, селскостопанска техника и инвентар” с местоположение УПИ XX-225, 226, 354, кв. 31 по плана на с. Киченица, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 147/17.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 147/17.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност за сградите на обединен детски комплекс - Силистра” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.2832 по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 146/17.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 146/17.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПР за ПИ III, кв. 117 по плана на с. Айдемир, общ. Силистра, с цел основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност за сградите на целодневна детска градина - с. Айдемир”

Писмо до възложителя с изх. № 145/17.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 145/17.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПР за УПИ I, кв. 39 по плана на с. Калипетрово, общ. Силистра, с цел основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност за сградите на Детско заведение - с. Калипетрово”

Писмо до възложителя с изх. № 145/17.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 145/17.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПР за УПИ I, кв. 39 по плана на с. Калипетрово, общ. Силистра, с цел основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност за сградите на Детско заведение - с. Калипетрово”

Писмо до възложителя с изх. № 144/17.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 144/17.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 103023 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Галерия