За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 4722/20.09.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „ Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и продажба на резервни части” с местоположение: ПИ с идентификатори 66425.514.552 и 66425.514.311  по КК и КР на гр. Силистра 

Изходящ № АО 4616/20.09.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за "Изграждане на трупна яма", с местоположение имот с идентификатор 38830.81.26 по КК и КР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян 

Изходящ № АО 4718/19.09.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтиране на нови преработвателни мощности – мобилна дестилерия за производство на биологично етерични масла от лечебно-ароматни култури” с местоположение: имот с идентификатор 00895.501.319  по КК и КР на село Айдемир, община Силистра

Изходящ № АО 4652-14.09.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Млекопреработвателно предприятие за преработка на 6т/ден краве мляко в кисело мляко и сирене” с местоположение: имот с № 011026 в землището на село Липник, община Разград

Изходящ № АО 3642/16.08.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя сондажни кладенци“ с местоположение: ПИ № 027099 и ПИ № 037037 в землището на с. Ситово 

Писмо до възложителя с изх. № 3362/19.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3362/19.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автоработилница” с местоположение УПИ XIII-629, кв. 59 в землището на с. Китанчево, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3361/19.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3361/19.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура чрез ремонт и оборудване на ДГ Славейче - гр. Цар Калоян, включващ обект № 1 - Рехабилитация на детски площадки и съоръжения за игра в ДГ Славейче - гр. Цар Калоян - пет площадки и обект № 2 - Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДГ Славейче - гр. Цар Калоян в УПИ XI-570, кв. 85 по ПР на гр. Цар Калоян”

Писмо до възложителя с изх. № 3359/19.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3359/19.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес с размери 7.00/4.00 м към съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ XXXII-302, кв. 17 в землището на с. Ветрен, община Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 3358/19.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3358/19.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на МТТ 20/0.4KV, 100kVA, в оста на ЕПО „Асфалтова база”, ПИ 41143.502.44, с. Калипетрово и ел. Захранване на ПИ 41143.502.26, с. Калипетрово, общ. Силистра”

Галерия