За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-9-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развитие на община Русе за периода 2014 – 2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14 .10. 2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Самуил – актуализация за периода 2012 – 2015 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14 .10. 2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-24-П/2013 г.

Решение № РУ-24-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.514.479 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-78-ПР/2013 г.

Решение № РУ-78-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Птицеферма с капацитет до 40 000 броя пилета бройлери”, с местоположение: имот № 003027 в землището на село Борисово, община Сливо поле, област Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 5419/17.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на Русенски индустриален парк - РИП, гр. Русе”

Изходящ № АО 5420/17.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на КТМ, гр. Русе”

Изходящ № АО 5463/17.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец”, с местоположение поземлен имот № 021002 в землището на с. Старо село, община Тутракан

Изходящ № АО 5019/14.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане система за капково напояване на земеделски земи, чрез водовземане от имот № 000268 (вътрешна река)”, с местоположение имот с № 052021 в землището на с. Сейдол, общ. Лозница

Изходящ № АО 5298/07.10.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета и експлоатация на 4 броя халета за интензивно отглеждане на бройлери и дотигане на общ капацитет до 74 900 места за птици”, с местоположение имот с №050012 в землището на с. Голям Извор, общ. Самуил

Решение № РУ 3-4/2013 г.

Решение № РУ 3-4/2013 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици (подрастващи родители за бройлери и родителски стада за бройлери) от 625 174 на 1 058 010 броя места за птици” с местоположение имоти с номера 000175 и 000227 в землището на с. Червена вода, общ. Русе /издадено на 30.10.2013 г./.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия