За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1214/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1214/03.05.2016 за „Изграждане на двуетажна обслужваща сграда с магазин за промишлени стоки, офиси и склад за метални изделия” с местоположение УПИ V-2014, кв. 182 по плана на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 1213/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1213/03.05.2016 за „Изграждане на жилищна сграда със смесен хотел в първия етаж и гараж в сутерена” с местоположение пи с идентификатор 63427.2.5808 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1212/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1212/03.05.2016 за „Преустройство и промяна предназначението на част от съществуващ шоурум в магазин за авточасти, офиси и склад” с местоположение пи с идентификатор 63427.3.755 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1211/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1211/03.05.2016 за „Израждане на ферма за отгледжане на охлюви” с местоположение УПИ I-447, кв. 52, УПИ Х-441, кв. 47 по плана на с. Юделник

Писмо до възложителя с изх. № 1210/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1210/03.05.2016 за „Изграждане на надстройка за обособяване на използваем таван с надзид с височина до 1.50 м” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.4079 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1209/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1209/03.05.2016 за „Обособяване и изграждане на паркови пространства в община Две могили” с местоположение ПИ с идентификатори 20184.1.2922, 20184.1.2863, 20184.1.2617, 20184.1.2618
20184.1.2621 по КК и КР на гр. Две могили,  имот между ОК 42, ОК 83, ОК 35 и ОК 134 в с . Широково, УПИ IV, кв. 20 по плана на с. Острица, УПИ I, кв. 22 по плана на с. Кацелово, имот в кв. 17, находящ се между ОК 41, ОК 42, ОК 45 и ОК 46 в с. Батишница

Писмо до възложителя с изх. № 1208/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1208/03.05.2016 за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация (ИПУР) на кръстовището между бул. „Христо Ботев” и бул. „Васил Левски”, засягащо квартали – 596, 604, 855 по регулационния план на гр. Русе - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.4.3018 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе /обособяване на УПИ II-4.3041 и УПИ III-4.3042/ с цел създаване на устройствена основа за изграждане на сгради с обществено-обслужващо, производствено и складово предназначени” с местоположение кръстовището между бул. „Христо Ботев” и бул. „Васил Левски”, засягащо квартали – 596, 604, 855 и поземлен имот с идентификатор 63427.4.3018 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1203/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1203/03.05.2016 за „Аварийно възстановяване на връхната конструкция на мост над река Черни Лом при село Кошов, община Иваново” с местоположение имот с номер 000217 село Кошов, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 1202/03.05.2016

Писмо до възложителя с изх. № 1202/03.05.2016,  относно ИП/ПП за „Аварийно възстановяване на връхната конструкция на мост над река Русенски Лом, км 11+500 при село Красен, община Иваново" с местоположение имот с номер 000262 в землището на  село Красен, община Иваново

Решение № РУ-28-ПР/2016 г.

Решение № РУ-28-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на горски път, с местоположение:. ПИ 980127 в землището на село Острово, община Завет, ПИ 000110 в землището на село Дянково, община Разград, ПИ 000001, 000005, 000018, 000128 в землището на село Черковна, община Разград, ПИ 000176 в землището на село Йонково, община Исперих

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.05.2016 г. 

Галерия