За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Съобщение за провеждане на консултации

 

За Екологична оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)

1. Информация за възложителя:

Министър на регионалното развитие, гр. София 1202, ул. „Кирил и Методий“ № 17–19

Лица за контакти:

Снежина Славчева, и.д. главен директор на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Тел/факс/е-mail: 02/9405-411, факс: 02/987-74-50, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Иван Попов, началник на отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност”, ГД „ПРР”, 02/9405-662 факс: 02/987-74-50, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Димитър Бошикьов, главен експерт в сектор „Програмиране и оценка”, отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност”, ГД „ПРР”02/9405-648, факс: 02/987-74-50, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

2. Обща информация за предложената Програма

а) основание за изготвяне на Програмата – Съгласно чл. 2 б) от РМС 328/25.04.12 г. за одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., списък с програми и водещо ведомство за разработването на всяка програма, Министерството на регионалното развитие (МРР) е определено за водещо ведомство по разработване на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г., чието наименование е Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г. Отговорна дирекция в рамките на МРР по разработване на ОПРР 2014-2020 е Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, съгласно чл. 30, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на МРР. При разработване на оперативната програма се използва опитът, който дирекцията има в програмирането, управлението и изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в качеството си на Управляващ орган.

б) период на действие и етапи на изпълнение на Програмата – периодът на действие на ОПРР 2014-2020 г. до приключване на всички проекти, финансирани по програмата е 01.01.2014 г. - 31.12.2022 г.

в) териториален обхват – ОПРР 2014-2020 г. е с национален обхват, като по-голямата част от предвидените допустими дейности по съответните Приоритетни оси се отнасят за урбанизирани територии.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – не се предвижда.

д) основни цели на Програмата – Като интегрирана програма за регионално развитие ОПРР 2014-2020 ще спомогне за постигането на следните тематични цели, чрез реализиране на съответните инвестиционни приоритети, съгласно чл. 5 от проекта на Регламент за ЕФРР, както следва:

Тематична цел 4: Подкрепа за преминаване към нисковъглеродна икономика във всички сектори, със следните инвестиционни приоритети;

Тематична цел 5: Насърчаване на адаптацията към климатичните промени, превенция и управление на риска, със следния инвестиционен приоритет;

Тематична цел 6: Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, със следните инвестиционни приоритети;

Тематична цел 7: Насърчаване на устойчиво развития транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет в ключови инфраструктурни мрежи, със следния инвестиционен приоритет;

Тематична цел 9: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността, със следния инвестиционен приоритет;

Тематична цел 10: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение със следния инвестиционен приоритет;

Последният вариант на ОПРР 2014-2020 г. от месец септември, 2013 г. е изготвен съгласно проекта на формуляр и насоки за съдържанието на оперативната програма.

Разпределението на средствата по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 се обуславя главно от идентифицираните национални нужди, които могат да бъдат адресирани със средства от ЕФРР. Стратегията на оперативната програма залага на повишаване качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната.

ОПРР включва 8 приоритетни оси, като Приоритетна ос 1 има 5 Инвестиционни приоритета, Приоритетни оси от 2 до 7 имат по 1 Инвестиционен приоритет, а Приоритетна ос 8 е Техническа помощ. За инвестиционните приоритети са посочени специфични цели и са идентифицирани Примерни допустими дейности, както следва:

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” 

В рамките на тази приоритетна ос се включват:

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 1: Подкрепа за енергийната ефективност, интелигентно енергийно управление и използването на енергия от възобновяеми източници в публични инфраструктури, включително в публични сгради и в жилищния сектор

Ü     Специфична цел: Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор 

 • Инвестиционен приоритет 2 на Приоритетна ос 1: Действия за подобряване на градската околна среда, обновяване на градовете, възстановяване и почистване на терените за вторично застрояване (включително зони за конверсия), и намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шума

Ü     Специфична цел 1: Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете

Ü     Специфична цел 2: Подобряване на икономическата активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие

 • Инвестиционен приоритет 3 на Приоритетна ос 1: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение

Ü     Специфична цел: Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете

 • Инвестиционен приоритет 4 на приоритетна ос 1: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността

Ü         Специфична цел: Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете

 • Инвестиционен приоритет 5 на Приоритетна ос 1: Насърчаване на нисковъглеродни стратегии за всички типове територии, и особено градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и смекчаване на съответните адаптационни мерки

Ü     Специфична цел: Подобряване на качеството на въздуха в градовете, чрез подобрена градска мобилност и повишаване дела на електротранспорта

Приоритетна ос 2: „Регионална образователна инфраструктура”

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 2: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение

Ü     Специфична цел: Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и повишаване на броя на хората с висше образование, чрез инвестиции в регионална образователна инфраструктура

Приоритетна ос 3: „Регионална здравна инфраструктура”

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 3: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване, чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността

Ü     Специфична цел: Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура

Приоритетна ос 4: Регионална социална инфраструктура

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 4: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване, чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността

Ü     Специфична цел: Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална инфраструктура

Приоритетна ос 5: „Регионален туризъм”

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 5: Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство

Ü     Специфична цел 1: Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство

Ü     Специфична цел 2: Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в регионите

Приоритетна ос 6: „Регионална пътна инфраструктура”

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 6: Подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на транс-европейската транспортна мрежа, включително мултимодални възли

Ü     Специфична цел: Подобряване на свързаността и достъпността на мрежата от градове и обектите на културното и природно наследство с TEN-T мрежата

Приоритетна ос 7: „Превенция на риска”

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 7: Насърчаване на инвестициите за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост на бедствия и развитие на системи за управление на бедствията

Ü     Специфична цел: Превенция на риска от свлачища

Приоритетна ос 8„Техническа помощ”

Ü     Специфична цел: Укрепване и повишаване на административния капацитет на управляващия орган и бенефициентите по програмата

е) финансиране на Програмата – ОПРР 2014-2020 г., основно ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и национално финансиране от държавния бюджет (15%).

ж) срокове и етапи за изготвяне на Програмата и наличие, нормативно регламентирано, на изискване за обществено обсъждане или друга форма за участие на обществеността – няма изискване за обществено обсъждане. В процеса на подготовката на Програмата ще се провеждат обсъждания със заинтересованите страни и с обществеността.

 

3. Орган, отговорен за приемането на Програмата и орган, отговорен за прилагането на Програмата

Органът, отговорен за одобрение на ОПРР 2014-2020 г., е Европейската комисия. Редът за разработване на проектите на оперативни програми за следващия програмен период, тяхното внасяне, разглеждане и одобрение на национално ниво е разписан в ПМС №5/18.01.2012 г.

Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г. ще бъде главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие, която е и Управляващ орган на ОПРР 2007-2013 г.

4. Място за публичен достъп – Проектът на ОПРР за периода 2014-2020 г., Екологичната оценка и Нетехническото резюме на Екологичната оценка са на разположение на интересуващите се на адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 109, ет. 1, отдел „ПОИП“, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Проектите на документите са публикувани на електронната страница на Министерството на регионалното развитие (www.mrrb.government.bg), в секция „Програми”, категория „Оперативна програма „Регионално развитие”.

 

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване: от 22.10.2013 г. до 22.11.2013 г.

 

6. Начин за изразяване на становище – становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 109 , по факс: 02/ 987-74-50 и по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Писмо до възложителя с изх. № 3286/17.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3286/17.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземна оптична мрежа в град Русе” с местоположение кръстовището на ул. „Видин” и ул. „Свети Георги”; до бл. „Д. Миладинов”; ул. „Чипровци” пред бл. „Сакар планина” и пред бл. „Скъта”; кръстовището на ул. „Згориград” и ул. „Черни връх”; ул. „Оборище” – ул. „Муткурова”; бл. „Вихрен” – бл. „Съгласие”; ул. „Любен Каравелов” и ул. „Райко Даскалов”; кръстовището на ул. „Отец Паисий”, ул. „Добри Немиров” и ул. „Александровска”; ул. „Бозвели”, бл. „ЦЮР 1”; ул. „Плиска”, бл. „Рубин”; бул. „Мидия Енос”, между бл. 1 и бл. 9; ул. „Згориград” и ул. „Кадин мост”

Писмо до възложителя с изх. № 3285/17.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3285/17.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за ИПУП-ПР на УПИ VI-993, кв. 61 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград, с цел образуване на два нови ПИ УПИ VI-1045 и УПИ VI-1046 и отреждането на УПИ VI-1045 за Обществено обслужване”

Писмо до възложителя с изх. № 3284/17.10.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3284/17.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземна кабелна мрежа за оптични кабели в гр. Силистра” с местоположение бул. Тутракан, ул. Н. Й. Вапцаров, бул. Велико Търново, бул. Македония, ул. Христо Ботев, ул. Хаджи Димитър, ул. Москва, ул. Филип Тотю, ул. Д-р Атанас Янков, ул. Петър Мутафчиев, ул. Александър Стамболийски, ул. Д-р Петър Вичев, ул. Генерал Заимов, ул. Добрич, ул. Иван Вазов, ул. Христо Смирненски, ул. Софроний Врачански, ул. Хан Кубрат, ул. Янко Тодоров, ул. Богдан Войвода, ул. Васил Левски, ул. Патриарх Евтимий, ул. Петър Бояджиев, ул. Бойка войвода, ул. Ангел Кънчев, ул. Тулча, бул. Добрич, ул. Баба Тонка, ул. Калъраш

Писмо до възложителя с изх. № 3283/17.10.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3283/17.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждана на бетонен комплексен трансформаторен пост, полагане на електрически кабел за средно напрежение 20 kV и електрически кабел за ниско напрежение” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.379 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3282/17.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3282/17.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Почистване на собствен имот от стари сгради” с местоположение ПИ с идентификатори 66425.514.521 и 66425.514.522 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3274/16.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3274/16.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на инвестиционен проект за реконструкция, преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда в къща за гости със заведение” с местоположение имот 000035 в землището на гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх. № 3269/15.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3269/15.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и повишаване на енергийната ефективност на съществуваща сграда - птицеферма с капацитет 25 000 броя птици и допълнително пристрояване за котелно помещение” с местоположение имот 066011 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3268/15.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3268/15.10.2013 г., относно ИП/ПП за „КПИИ за Парцеларен план за кабелна линия и изграждане на трафопост в границите на имот с номер 119030 в землището на с. Езерче, общ. Цар Калоян”

Писмо до възложителя с изх. № 3255/14.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3255/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация, реконструкция и модернизация на храм Света Троица- с. Сейдол” с местоположение УПИ XV-180, кв. 180 по плана на с. Сейдол, общ. Лозница

Галерия