За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2384/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2384/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Развитие и модернизация на земеделско стопанство” с местоположение имоти с номера 007081 и 007082 в землището на с. Антимово

Писмо до възложителя с изх. № 2383/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2383/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на зеленчуци, закупуване на техника и разширяване на стопанството” с местоположение имоти с номера 085032 и 269 в землището на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2382/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2382/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Модернизация на земеделско стопанство и увеличаване броя на съществуващи пчелни семейства” с местоположение УПИ I-24 по плана на с. Брестовица и УПИ XXI-67 по плана на с. Бъзън

Писмо до възложителя с изх. № 2381/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2381/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Модернизация и техномогично обновление на земеделско стопанство” с местоположение имоти с номера 021059 и 021272 в землището на с. Джулюница

Писмо до възложителя с изх. № 2380/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2380/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин и закупуване на пчеларски инвентар” с местоположение УПИ Х-152 и XI-151, 152 по плана на с. Поройно

Писмо до възложителя с изх. № 2379/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2379/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Развитие и модернизация на земеделско стопанство и увеличаване капацитета на съществуващ пчелин” с местоположение поземлен имот с идентификатор 77308.340.861 по КК и КР на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 2378/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2378/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на пчелни семейства, предвиждащ модернизация и разширяване на съществуващ пчелин” с местоположение УПИ XIV-413, кв. 39 по плана на с. Борисово

Писмо до възложителя с изх. № 2377/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2377/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Развитие и модернизация на стопанство в сектор "Растениевъдство” с местоположение имоти с номера 020001 и 003031 в землището на с. Скалата

Писмо до възложителя с изх. № 2376/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2376/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на пчелни семейства, чрез разширяване на съществуващ пчелин и закукуване на пчеларск инвентар” с местоположение УПИ XV-92, кв. 17 по плана на с. Батин

Обществено обсъждане на ДОВОС и приложенията към него за ИП „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на алуминиеви детайли с капацитет 316 000 кг/годишно”

                                                                                                                                                                                                       

Относно: Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на алуминиеви детайли с капацитет 316 000 кг/годишно”, с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.2271 (сграда 1) по КК и КР на гр. Тутракан

Възложител: „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” ЕООД

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59/07.03.2003г. (ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп., ДВ, бр.12/2016г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” ЕООД за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на алуминиеви детайли с капацитет 316 000 кг/годишно”, с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.2271 (сграда 1) по КК и КР на гр. Тутракан.

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 08.09.2016 г., от 10,00 ч. в сградата на община Тутракан, заседателна зала.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са обществено достъпни в работни дни в сградата на РИОСВ-Русе и Община Тутракан.

Писмени становища могат да бъдат депозирани в сградите на РИОСВ-Русе и Община Тутракан или по време на срещите за обществено обсъждане.

За контакти от страна на възложителя по време на общественото обсъждане – Васил Василев-телефон 0889 606 206.

Обявата е поставена на информационното табло в Община Тутракан и публикувана в бр. 36/2016 г. на в. „Напредък”

На основание чл. 9, ал. 3 от Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите, неправителни организации (НПО), осъществяващи дейност в областта на околната среда и отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 и 2 от Правилника, могат да изразят писмено желание за участие в заседанието на Експертния екологичен съвет в срок, не по-късно от 10 дни след провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС.

 

Галерия