За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3254/14.10.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3254/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна сграда със смесено предназначение: първи етаж - обществено-обслужващ; втори етаж - жилищен” с местоположение УПИ XXIV-438, кв. 45 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3253/14.10.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3253/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Външно ел. захранване 1 kV на обект Заведение за социални грижи - промяна броя на фазите и увеличаване на мощност” с местоположение УПИ III, кв. 18 по плана на с. Пчелина, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 3252/14.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3252/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и ремонт на Църква Свети Пророк Илия- с. Ловско и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка” с местоположение УПИ II-260, кв. 32 по плана на с. Ловско, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 3251/14.10.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3251/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.152.7 по КК и КР на гр. Русе, с цел изграждане на жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 3250/14.10.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3250/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на обект Базова станция на Глобул GSM № 8803” с местоположение УПИ I-9, кв. 2 по плана на с. Бистренци, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3249/14.10.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 3249/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Преместване на съществуващо производство на фитинги на нова площадка и разширение на производствената дейност до 500 т/г обработен месинг” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.506.6 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3248/14.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3248/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025069 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3247/14.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3247/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025068 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3246/14.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3246/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025067 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3232/11.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3232/11.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на имот 001001 в землището на с. Червена вода, общ. Русе, предвиждащ промяна предназначението на земята и изграждане на жилищна сграда” с местоположение имот 001001 в землището на с. Червена вода, общ. Русе

Галерия