За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 3041/08.07.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” с местоположение: имот с идентификатор 63427.8.1143 по КК и КР на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 2375/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2375/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на пчелни семейства и земеделски култури, предвижда разширяване на съществуващ пчелин и зеленчуково стопанство чрез сеитбообращение” с местоположение имоти Х-13, кв. 1, 012007, 035062 и 013014 в землището на с. Суходол

Писмо до възложителя с изх. № 2374/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2374/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на пчелните семейства и модернизация на съществуващ пчелин” с местоположение УПИ I и XIX-310, кв. 34а по плана на с. Гарван

Писмо до възложителя с изх. № 2373/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2373/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване броя на пчелните семейства и модернизация на пчелин” с местоположение имот с номер 536004 в землището на с. Тетово

Писмо до възложителя с изх. № 2372/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2372/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Развитие и модернизация на земеделско стопанство и увеличаване броя на пчелните семейства” с местоположение имот с номер 788003 в землището на с. Пепелина

Писмо до възложителя с изх. № 2371/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2371/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване площа на съществуващи трайни насаждения” с местоположение имот с номер 032061 в землището на Чернолик

Писмо до възложителя с изх. № 2370/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2370/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на пчелните семейства и закупуване на пчеларски инвентар” с местоположение УПИ II-264, кв. 25 по плана на с. Чернолик

Писмо до възложителя с изх. № 2369/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2369/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Развитие и модернизация на земеделско стопанство чрез увеличаване на броя пчелни семейства, закупуване на пчеларски инвентар, отглеждане на полски култури и трайни насайждения” с местоположение имоти с номера 016009, 031018, 013005 и УПИ XIV-общ, кв. 12 в землището на с. Руйно

Писмо до възложителя с изх. № 2368/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2368/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин” с местоположение имот с номер 091001 в землището на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2367/21.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2367/21.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Разширение и модернизация на земеделско стопанство" с местоположение имоти с номера 014014, 035051, 035052, 016006, 012010 и 012009 в землището на с. Поройно

Галерия