За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3229/10.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3229/10.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Провеждане на превантивни мероприятия по възстановяване на проектния профил на Осенешко дере, чрез почистване и премахване на саморасла храстовидна и дървесна растителност” с местоположение участък от дерето от км 0+380 до 1+200, с. Осенец, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3228/10.10.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3228/10.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Провеждане на превантивни мероприятия по възстановяване на проектния профил на Карловска река, чрез почистване и премахване на саморасла храстовидна и дървесна растителност” с местоположение участък от реката от км 0+380 до 4+030, с. Балкански, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3227/10.10.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3227/10.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Провеждане на превантивни мероприятия по възстановяване на проектния профил на река Хлебаровска, чрез почистване и премахване на саморасла храстовидна и дървесна растителност” с местоположение участък от реката, започващ източно от края на регулацията на гр. Цар Калоян и достъгащ до 300 м след местността Дервента

Писмо до възложителя с изх. № 3226/10.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3226/10.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Провеждане на превантивни мероприятия по възстановяване на проектния профил на Желязковско дере, чрез почистване и премахване на саморасла храстова и дървесна растителност” с местоположение участък на дерето от км 2+800 до 6+500, с. Желязковец, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 3213/09.10.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3213/09.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на три жилищни сгради (къщи)” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.3791 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3212/09.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3212/09.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Подобряване сградата на Народно Читалище Съзнание- 1891 г. - гр. Исперих с цел утвърждаване на институцията като културен център на общността” с местоположение УПИ III-328, кв. 29 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3211/09.10.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3211/09.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция № RSE 0149 и честотен обхват 900-2100 MHz” с местоположение УПИ II103, кв. 40 по плана на с. Кошарна, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 3210/09.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3210/09.10.2013 г., относно ИП/ПП за „ИПУП-ПЗ на УПИ XVIII-500, кв. 57 по регулационния план на гр. Сливо поле, с цел определяне на режим на застрояване с нови сгради с търговско предназначение”

Писмо до възложителя с изх. № 3209/09.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3209/09.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на казан за изваряване на ракия” с местоположение УПИ XVI-557, кв. 51 по плана на с. Юпер, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 3208/09.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3208/09.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Благоустрояване на зона А и Б - с. Червен, община Иваново” с местоположение УПИ II-за спорт, отдих и трафопост, кв. 31 и УПИ 230, кв. 15 по плана на с. Червен, общ. Иваново

Галерия