За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2197/13.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2197/13.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Развитие на земеделското стопанство в сектор "Растениевъдство"” с местоположение имоти с номера 017008, 007012 в землището на с. Листец, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2195/13.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2195/13.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и ремонт на съществуващо бистро” с местоположение имот с идентификатор 63427.7.346.1 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2194/13.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2194/13.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Едноетажна пристройка към съществуващ магазин за хранителни стоки” с местоположение УПИ II-698, 699, кв. 41 по плана на гр. Мартен, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2191/13.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2191/13.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект” с местоположение УПИ ХIV-345, кв. 30 по план ана с. Каран върбовка, община Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2190/13.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2190/13.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и реконструкция на покрив с надзид до 1.5 м на еднофамилна жилищна сграда” с местоположение имот с идентификатор 63427.5.583 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2189/13.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2189/13.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на триетажна сграда за търговски обект, офиси и жилища” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.500.7330 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2188/13.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2188/13.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I-253, II-253, III-253, IV-253, VI-253, кв. 44 по плана на стопански двор на с. Алеково, община Алфатар”

Писмо до възложителя с изх. № 2187/13.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2187/13.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща складова сграда с цел обособяване на казан за изваряване на ракия” с местоположение имот с номер 053011 в землището на с. Ветрен, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2182/13.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2182/13.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин за хранителни стоки” с местоположение УПИ VIII-163, кв. 11 по плана на гр. Глоджево, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2181/13.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2181/13.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване” с местоположение УПИ VIII-73, кв. 4 по плана на с. Ветрен, община Силистра

Галерия