За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2602/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2602/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПП за изграждане на сградно водопроводно отклонение към имот 055018 в землището на с. Смилец, общ. Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 2601/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2601/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно електрозахранване за шивашко ателие и работилница за поправка на битова техника” с местоположение УПИ XIV-631-пп по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2600/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2600/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно електрозахранване на мебелна къща и офиси” с местоположение УПИ I-195пп по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2599/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2599/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-225, XVIII-226 и VI-354, кв. 31 по плана на с. Киченица, с цел образуване на нов УПИ XX-225, 226, 354 и отреждането му за производствени и складови дейности”

Писмо до възложителя с изх. № 2598/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2598/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на пътна връзка” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.159.670 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2597/09.08.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 2597/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и строителство на приемни съоръжения за зърно (приемна шахта и навес над нея, елеваторна шахта, елеваторна кула, буферен силоз) към съществуващи складове за зърно” с местоположение УПИ III-206, кв. 22 по плана на с. Просторно, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2596/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2596/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на ферма за отглеждане на червени калифорнийски червеи” с местоположение ПИ с идентификатор 41143.16.6 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2595/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2595/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда - цех "Смоли" и възстановяване на покривна конструкция на пристройка към цех "Смоли" - Западна площадка” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.686 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2594/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2594/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Ферма за производство на биохумус от червени калифорнийски червеи” с местоположение УПИ IX, кв. 14 по плана на с. Коларово, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2593/09.08.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 2593/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуваща общинска пътна мрежа и водоснабдителна система на територията на Община Лозница” с местоположение път RAZ 2116- имоти: 000064 и 000066- с. Тръбач, 000070- с. Чудомир, 000084 и 000152- с. Сейдол, 000067- с. Студенец, 000213 и 000212- с. Гороцвет, 000258- с. Каменар; водопровод: ул. "Н. Й. Вапцаров"- с. Градина, ул. "Камчия"- с. Студенец, ул. "Хр. Смирненски", ул. "Димчо Дебелянов", ул. "Йордан Йовков" и ул. "Елин Пелин"- с. Гороцвет, ПИ 24092.501.459- с. Бели Лом, ул. "Стара планина" и ул. "Пробуда"- с. Ловско, ул. "Иван Вазов', ул. "Тунджа", ул. "Дунав" и ул. "Вихрен"- с. Веселина, общ. Лозница

България в Юнеско

Галерия