За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3095/25.09.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 3095/25.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на интернет-кафе в салон за красота” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.504.3175 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3093/25.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3093/25.09.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ за създаване на устройствена основа за изграждане на навес с подземен склад и вилна сграда” с местоположение УПИ XVIII-77, кв. 3 по плана на с. Сребърна, обл. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3084/25.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3084/25.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 942136 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 3063/23.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3063/23.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на лятна кухня - барбекю и склад за отоплителни материали и инвентар” с местоположение УПИ XXXII-80, кв. 8 по плана на с. Сребърна, обл. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3062/23.09.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3062/23.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и промяна предназначението на склад и гараж в цех за производство на метални изделия” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.649 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3061/23.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3061/23.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от печатница в два търговски обекта - магазин за месо и магазин за плодове и зеленчуци” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.5004.101.3.1 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3060/23.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3060/23.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Аспирация на сита за сепариране на фибри и зародиши” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на гр. Разград

Решение № РУ-23-П/2013 г.

Решение № РУ-23-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на рибарско селище на площ от 20 дка, с местоположение УПИ I-302 по плана на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-77-ПР/2013 г.

Решение № РУ-77-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен тръбен кладенец”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1216 по КК и КР на гр. Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-76-ПР/2013 г.

Решение № РУ-76-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на рампа за спускане и изваждане на лодки от река Дунав и два пътни прохода към нея с навеси за лодкоубежище за 10 броя клетки (I етап Рибарско селище)”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.3.676 по кадастралната карта на гр. Русе,. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.10.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия