За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2999/16.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2999/16.09.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на Община Самуил” с местоположение горски подотдели: 1166-е- в землището на с. Богранци и 1160-о в землището на с. Голяма вода

Писмо до възложителя с изх. № 2998/16.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2998/16.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на западна стая на сграда за обществено обслужване в Културно-информационен център” с местоположение ПИ с идентификатор 77308.502.406 по КК и КР на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 2997/16.09.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2997/16.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на улица „Хаджи Димитър” с местоположение от осова точка 90 до осова точка 68 по плана на с. Самуил, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 2996/16.09.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2996/16.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на улица „Цар Калоян” с местоположение от осова точка 161 до осова точка 68 по плана на с. Самуил, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 2994/16.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2994/16.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на улица „Оборище” с местоположение от осова точка 176 до осова точка 173 по плана на с. Владимировци, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 2993/16.09.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2993/16.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на улица „Янтра” с местоположение от осова точка 120 до осова точка 64 по плана на с. Владимировци, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 2992/16.09.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2992/16.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на улица „Струма” с местоположение от осова точка 200 до осова точка 177 по плана на с. Владимировци, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 2991/16.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2991/16.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на улица „Вихрен” с местоположение от осова точка 75 до осова точка 199 по плана на с. Самуил, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 2985/16.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2985/16.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Ценово” с местоположение RSE 1210 Долна Студена -Ботров; RSE 3212 Караманово-Нов град; RSE 1211 Белцов-Беляново-Кривина

Писмо до възложителя с изх. № 2970/13.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2970/13.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за ПУП-ПР и ПУП-ПЗ за имоти 40422.505.1896, 40422.505.1981 и 40422.505.2062 по плана на гр. Кубрат с цел образуване на нови УПИ LXVIII-1896 и LXXIV-1981 и създаване на устройствена основа за производствени и складови дейности”

Галерия