За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1002/05.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1002/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на жилищна сграда и гараж ”, с местоположение: УПИ VIII, кв. 18 по плана на с. Калугерене, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 1001/05.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1001/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция RSE0080 - Нисово”, с местоположение: имот с № 000134 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 1000/05.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1000/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за изработване на ПУП-ПЗ за имот № 000098 в землището на с. Подайва, общ. Исперих за създаване на устройствена основа за изграждане на трафопост

Писмо до възложителя с изх. № 999/05.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 999/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда”, с местоположение: УПИ I, кв. 162 по плана на с. Върбино, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 997/05.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 997/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда”, с местоположение: УПИ XV-72, кв. 10 по плана на с. Суходол, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 995/05.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 995/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда (склад) в печатна база”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.128.82 по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 994/05.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 994/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция”, с местоположение: имот с № 117346 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1684/04.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1684/04.04.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на Община Исперих”

Писмо до възложителя с изх. № 992/04.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 992/04.04.2013 г., относно ИП/ПП за КПИИ за изработване на ПУП-ИПЗ за поземлени имоти с идентификатори 66425.500.3472 и 66425.500.3475 по кадастралната карта на гр. Силистра и инвестиционен проект за логистичен център в ПИ 66425.500.3475

Галерия